• ۰۰۴۴۲۰۳۶۰۸۸۹۷۰
 • myfxgravity دانلود پلتفورم

Grow With Us

برنامه مشارکت پیشرفته

شرایط و ضوابط

تجارت در زمینه تبادل ارز فوری، داد و ستد فوری فلزات گرانبها، ابزارهای اشتقاقی خارج از بورس، و قراردادهای مابهالتفاوت (CFDها) ریسک زیادی را برای سرمایه شما در پی دارد. ممکن است چندین برابر مبلغ سرمایه اولیه خود و یا سپردهای که در ابتدا نزد ما گذاشتهاید سود یا زیان کنید. فقط باید با مبلغی داد و ستد کنید که میتوانید از عهده زیان آن برآیید. بدهیهای ناشی از تجارت ارز فوری، داد و ستد فوری فلزات گرانبها، ابزارهای اشتقاقی خارج از بورس و CFDها قانوناً الزامآور و قابل اجرا هستند. اطمینان حاصل کنید که خطرات احتمالی را کاملاً میفهمید و در صورت لزوم، درخواست مشاوره نمایید. داد و ستد ارز فوری، فلزات گرانبها، و قراردادهای مابهالتفاوت (CFDها) ممکن است برای همه افراد مناسب نباشد. اکیداً توصیه میکنیم که اعلان «هشدار ریسک»، که بخشی از این شرایط و ضوابط است و در وبسایت ما نیز موجود است، را به دقت مطالعه کنید. اگر قادر به درک هریک از بخش‌های این شرایط و ضوابط یا هشدار ریسک و یا خطمشی تجارت نباشید، باید قبل از موافقت با آنها با Fxgravity تماس بگیرید و سؤالات خود را مطرح نمایید. 

1. حدود 

1.1    این شرایط و ضوابط بین شما (که از این پس «مشتری» یا «شما» نامیده میشوید) و Fxgravity منعقد و شامل کلیه معاملاتی میگردد که توسط شما و از طریق تلفن با یک عامل فروش مجاز در Fxgravity انجام میگیرد، و یا از طریق اینترنت در پایانه تجاری اینترنتی (Fxgravity («OTP» انجام میگیرد، و یا از طریق هر گونه پایانه تجاری قابل دانلود («DTP») که Fxgravity ارائه دهد انجام میگیرد. 

همچنین، این شرایط و ضوابط شامل کلیه معاملاتی میشود که توسط یک شخص ثالث مجاز و یا هر کسی که نام، شماره حساب، و/یا کلمه عبور مشتری را ارائه دهد انجام گیرد. 

1.2    ما شما را به عنوان یک «مشتری جزء» طبقهبندی کردهایم و شما از حفاظتی که بر اساس «مقررات قانونمندی» داخلی ما به مشتریان جزء ارائه میگردد برخوردار خواهید شد. 

1.3    ما بر پایه مفاد موارد زیر با شما همکاری میکنیم: 

 • این شرایط و ضوابط؛
 • اعلان هشدار ریسک؛ 
 • فرم درخواست تکمیل شده شما؛ 
 • خطمشی تجارت ما؛
 • هر گونه مجوز نرمافزار مربوطه؛ و
 • لیه شرایط و ضوابط تکمیلی که توسط ما وضع میشود، از جمله شرایط و ضوابط مربوط به حسابهای اعتباری و/یا سایر شرایط و ضوابطی که در رابطه با معاملات و با توجه به این شرایط و ضوابط وضع خواهد شد، که همگی آنها با هم «این توافقنامه» نامیده میشود. 

   مشتریان باید آگاه باشند که برگههای اطلاعات بازار حاوی اطلاعاتی مهم در رابطه با محصولات مربوط به معاملات است و اطلاعات بیشتر در زمینه این برگهها در بند 11 گنجانده شده است. 

1.5    شما ضمن موافقت با این توافقنامه بهFxgravity اجازه میدهید که در هر زمانی از طریق تلفن یا به طرق دیگر با شما تماس بگیرد و درباره هر جنبهای از حساب شما نزد Fxgravity یا هر جنبهای از Fxgravity یا فعالیتهای تجاری شرکت مربوطه با شما بحث و گفتگو نماید. 

1.6    هر بار که معاملهای را انجام میدهید، اذعان و توافق میکنید که کلیه اظهارنامههای مربوط به تضمین های شخصی و نمایندگیها تکرار میگردد و اینکه: 

 •   کلیه اطلاعاتی که شما (طی فرم درخواست خود و بعداً) به ما ارائه دادهاید از هر حیث دقیق، صحیح و درست میباشد؛
 • موافقت میکنید که پایبند این توافقنامه باشید؛ 
 • این توافقنامه، و نیز برگههای اطلاعات بازار و هشدار ریسک، را به دقت مطالعه کرده و کاملاً فهمیدهاید؛
 • اگر شخصیت حقیقی هستید، سن شما بالای 18 سال است؛
 • اقدام شما در خصوص معامله با Fxgravity با توجه به مقررات حوزه قضایی محل سکونت فعلی شما قانونی تلقی میگردد و اینکه شما از هیچ قانونی در این رابطه تخطی نخواهید کرد؛
 • شما، یا نماینده مجاز شما، همه و تک تک معاملات را به نمایندگی از خودتان انجام میدهید نه به عنوان یک نماینده ثالث؛ 
 • اگر یک شرکت هستید، از اجازه و اختیارات لازم برای انجام معاملات و یا صدور دستوراتی در این رابطه برخوردار هستید؛ و
 • هر شخصی که شما به وی اجازه داده باشید که به نمایندگی از شما معاملاتی را انجام دهد و یا دستوراتی را صادر کند این توافقنامه و هشدار ریسک را به دقت مطالعه کرده و کاملاً فهمیده است. 

1.7   اگر شما یا Fxgravity به دلیل تخطی شما از تعهدات مندرج در این توافقنامه متضرر گردید، شما در قبال کل مبلغ زیان مسئول خواهید بود.

1.8    ضمن توافق با شما، Fxgravity ممکن است گهگاه از هریک از این شرایط و ضوابط چشمپوشی کند و یا آنها را کاهش دهد. به ویژه اما بدون هیچ محدودیتی، چنانچه این شرایط و ضوابط اندازه معامله خاص و یا الزامات حاشیه اعتبار را تعیین کند،Fxgravity میتواند، فقط بعد از توافق با شما، به شما اجازه دهد این حدود را نقض کنید. هر گونه مسئولیتی که بر اثر چنین اجازهای حادث گردد بر عهده شخص شما خواهد بود. هر گونه توافقنامهای مبنی بر چشمپوشی از هریک از بخشهای این شرایط و ضوابط و یا عدم اجرای آنها نباید به منزله چشمپوشیFxgravity از اجرای چنین قوانینی در آینده تلقی گردد. 

2. شرایط و مقررات کلی

2.1    مشتری می پذیرد که از ریسک های همراه روش های انتقال غیر رو در رو از جمله عدم محدودیت، تأخیر و اشتباه در انتقال یا پرداخت، عدم درک، محرمانه نبودن، انتقال به وسیله فرد غیرمجاز، اختلاس و سوء استفاده از اطلاعات کاملا آگاه و مطلع است. 

2.2    هر اقدامی که Fxgravity با حسن نیت انجام می دهد برای مشتری لازم الاجرا است و این کار هیچ گونه مسئولیتی برای Fxgravity ایجاد نمی کند. 

2.3    مشتری می پذیرد که در برابر هر گونه مسئولیت، تعهد، زیان، آسیب، مجازات، اقدام، حکم، اقامه دعوی، هزینه، مخارج و پرداخت از هر نوعی که ممکن است Fxgravity به خاطر اقداماتی که به توصیه مشتری انجام داده متحمل شود به Fxgravity خسارت پرداخت کند و آن را مصون از زیان نگه دارد. 

3. حساب و معاملات شما 

3.1    قبل از آنکه هر گونه معاملهای را از جانب شما بپذیریم، باید حسابی را نزد ما باز کنید. باید یک فرم درخواست را تکمیل کنید و به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت، یا از طریق فرم قابل چاپ موجود در وبسایت ما، و یا از طریق فرمی که همراه با این شرایط و ضوابط موجود است برای ما ارسال کنید. کلیه قسمتهای الزامی باید تکمیل گردد و کلیه اطلاعاتی که ارائه میشود باید تا جایی که اطلاع دارید، دقیق و درست باشد. هر گونه اطلاعات نادرست یا غیر واضح یا به رد فوری درخواست شما منجر میگردد و یا حداقل موجب تأخیر در باز کردن حساب مشتری شما میشود. 

3.2    با امضا یا ارسال فرم درخواست به صورت الکترونیکی برای ما، شما به Fxgravity اجازه میدهید به منظور بررسی و تأیید صحت و کامل بودن اطلاعاتی که ارائه دادهاید، تحقیقاتی را که صلاح می‌داند انجام دهد. چنین تحقیقاتی شامل، اما نه محدود به، اطلاعات بازیابی شده از موتورهای جستجوی AML و نیز اطلاعات دریافتی از هر گونه مؤسسه اعتباری که Fxgravity به آنها مراجعه میکند خواهد بود. 

3.3    Fxgravity ممکن است به صورت دورهای و با هدف تأیید اینکه اطلاعات ارائه شده توسط شما تغییر نکرده، اطلاعات شما را بررسی کند. به هر حال، چنانچه هر گونه تغییر مهمی در شرایط مالی شما یا اطلاعاتی ارائه شده در فرم درخواست روی دهد (از جمله تغییر شغل، نشانی، اطلاعات تماس و ایمیل)، شما موظف خواهید بود مراتب را کتباً به Fxgravity اطلاع دهید. Fxgravity ممکن است صرفاً با صلاحدید خود چنین اعلانی از طریق تلفن یا ایمیل را هم بپذیرد. مسئولیت هر گونه ضرر احتمالی ناشی از عدم دریافت قرارداد به دلیل نشانی ایمیل نادرست یا منقضی شدهای که توسط شما ارائه شده کلاً بر عهده شخص شما خواهد بود 

3.4    Fxgravity ملزم نیست حسابی را برای هر مشتری باز کند و میتواند هر گونه درخواستی را به هر دلیلی رد کند (بدون آنکه ملزم باشد دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را به مشتری بگوید).

3.5    Fxgravity این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد که در هر زمانی حساب شما را ببندد یا آن را به حالت تعلیق درآورد. چنانچه Fxgravity چنین حقی را اعمال کند، کلیه پوزیشنهای باز فوراً با قیمت مظنه شده فعلی Fxgravity بسته خواهند شد و هیچ داد و ستد جدیدی پذیرفته نخواهد شد. هر پوزیشن بازی که ممکن است بدون مظنه در بازارها داشته باشید (یعنی پوزیشنهایی که برای آن روز بستهاید) با اولین قیمتی که به صورت منطقی طی روز کاری بعد برای Fxgravity موجود باشد بسته خواهد شد، یا این پوزیشنها در صورت تعلیق بازار به هر دلیلی، بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در این توافقنامه بسته خواهد شد. 

Fxgravity 3.6    حق دارد اطلاعات مربوط به شما یا حسابتان را بدون ارجاع قبلی به شما، در اختیار کلیه مقامات ذیصلاحی که از صلاحیت نظارت بر فعالیتهای تجاری Fxgravity برخوردارند و یا هر شخصی کهFxgravity به نحو منطقی معتقد باشد که با حسن نیت در صدد تحقیق درباره سوابق یا سوابق اعتباری شما است قرار دهد. به طور اخص، Fxgravity حق دارد چنین اطلاعاتی را در اختیار سایر مؤسسات مالی مشابهی قرار دارد که ممکن است در رابطه با یک بد حسابی یا تعهد مالی درباره شما تحقیق کنند. 

3.7    آگاه کردن Fxgravity از اینکه آیا اطلاعات مربوط به معاملات حساب شما را در اختیار کارفرمایتان، و نیز کارمند دایره قانونمندی محل کارتان، قرار دهد و اینکه آیا یادداشتها و صورت‌حسابهای شما را برای آن کارمند، یا هر شخصی که کارفرمایتان مسئول دریافت چنین اطلاعاتی کرده، ارسال نماید بر عهده شخص شما خواهد بود. 

4.  خدمات Fxgravity

4.1 به شرط آنکه شما به تعهدات خود بر اساس این توافقنامه عمل کنید، ممکن است در رابطه با انواع معاملات زیر قراردادهایی را با شما منعقد کنیم: 

 • شرطبندی اسپرد؛
 • قراردادهای فوری یا سلف تبادل ارز، قراردادهای فوری یا سلف داد و ستد فلزات گرانبها، قراردادهای سلف کالا و انرژی، CFDهای مربوط به سهام یک شرکت خاص و شاخصها، معاملات ابزارهای اشتقاقی، و محصولات خزانه؛ و
 • سایر سرمایهگذاریهایی که ممکن است گهگاه به صورت کتبی یا اینترنتی در خصوص ارائه آنها توافق کنیم.

4.2    ما همواره فقط در زمینه تجارت با شما همکاری میکنیم.

4.3    ما هیچ گونه مشاورهای را در خصوص مزایا یا تناسب انعقاد این توافقنامه یا هر گونه معاملهای بر اساس این توافقنامه به شما نمیدهیم و هیچگاه هیچ مشاورهای را درباره سرمایهگذاری به شما نمیدهیم گرچه ممکن است گهگاه به صلاحدید خودمان اطلاعاتی کلی یا عملی را درباره ماهیت، واژههای فنی و رویههای مربوط به چنین معاملاتی یا اطلاعاتی را درباره دادههای مالی واقعی به شما ارائه دهیم. هنگامی که میخواهید درباره انجام هرگونه معاملهای بر اساس این توافقنامه تصمیم بگیرید، باید فقط به قضاوت شخصی خودتان تکیه کنید.

4.4    وقتی سفارشی را به نمایندگی از شما انجام میدهیم، عموماً مطابق با خطمشی تجارت خودمان عمل خواهیم کرد. خلاصهای از خطمشی تجارت فعلی ما به شما ارائه شده است. باید توجه داشته باشید که در برخی شرایط، ما ملزم به رعایت بهترین شیوههای تجارت نخواهیم بود، مثلاً چنانچه مظنهای را برای یک معامله خاص ارائه دهیم و سپس به عنوان شرکت اصلی با شما معامله کنیم. 

4.5    ما در کلیه معاملاتی که بر اساس این توافقنامه انجام میگیرد به عنوان ذینفع اصلی ورود خواهیم کرد نه به عنوان کارگزار هیچ شخص دیگری. به جز در مواردی که غیر از این توافق شده باشد، شما نیز در کلیه معاملاتی که بر اساس این توافقنامه انجام میگیرد به عنوان ذینفع اصلی ورود خواهید کرد نه به عنوان کارگزار هیچ شخص دیگری. اگر شما به عنوان کارگزار شخص دیگری عمل کنید، ما با آن شخص به عنوان مشتری خود رفتار نخواهیم کرد.

4.6    ما برگههای اطلاعات بازار را در رابطه با خدماتی که ارائه میدهیم و نیز شرح موضوعات مختلف مرتبط با این توافقنامه را به صورت آنلاین ارائه میکنیم. قبل از تصمیم به انجام هر معاملهای، باید برگههای اطلاعات بازار را به صورت دقیق و کامل مطالعه کنید. اگر موضوعی باشد که کاملاً آن را نفهمید، باید قبل از انجام معامله، از ما درخواست توضیح نمایید

4.7    هر گونه معاملهای با Fxgravity را میتوان فقط طی ساعات مظنه Fxgravity برای بازار مربوطه و در محدوده اندازه(های) مجاز انجام داد (به جز در مواردی که Fxgravity غیر از این توافق کرده باشد). جزئیات مربوط به این قسمت به صورت مفصلتر در برگههای اطلاعات بازار شرح داده میشود. حداقل و حداکثر حدود توسط ما و با توجه به اندازه بازار عادی که قیمتهای مربوط به کلیه تبادلها و داد و ستدهای مربوطه برای آن موجود است و اطلاعات قیمت آن را ارائه میدهد تعیین میگردد. ما حداقل و حداکثر حدود را حسب در خواست شما ارائه خواهیم داد و این حدود به طور مفصل در برگههای اطلاعات بازار شرح داده شده است. ما حق داریم این حدود حداقل و حداکثر را تغییر دهیم و تضمین اینکه قبل از اقدام به هر معاملهای از این حدود آگاه باشید، مسئولیت خود شما است. همچنین، این حق را داریم که با یا بدون اطلاع شما از حدود اندازه معامله چشمپوشی کنیم.

4.8    فعالیتهای ما با شما بر اساس این توافقنامه به احتمال زیاد شامل معاملات دارای حاشیه اعتبار میگردد. معاملات دارای حاشیه اعتبار به طور مفصل در بندهای 7 و 8 ذیل شرح داده شده است. 

4.9    با وجود سایر مفاد این توافقنامه، در ارائه خدمات خود، ما این حق را خواهیم داشت که هر اقدامی که صرفاً به صلاحدید خود ضروری بدانیم را به منظور تضمین پایبندی مشتریان به قوانین مربوطه اتخاذ کنیم. شما توافق میکنید که کلیه قوانین مربوطه را با دقت و جدیت رعایت نمایید. اگر به نحوی مستدل به این نتیجه برسیم که شما قوانین را رعایت نکردهاید، ممکن است به این توافقنامه خاتمه دهیم.

4.10    Fxgravity در قبال زیانهای ناشی از قطع برق یا ارتباطات الکترونیکی یا اختلال در سیستم اطلاعات و یا هر اتفاق دیگری که مانع از ارائه چنین اطلاعاتی در یک یا چند بازاری که معمولاً در آن مظنه میدهیم توسط Fxgravity شود هیچ مسئولیتی را بر عهده ندارد.

5.  درخواست انجام معامله

5.1    Fxgravity ملزم نیست هر درخواستی برای انجام معامله را بپذیرد.

5.2    معامله با Fxgravity فقط از طریق تلفن یا OTP (پایگاه تجاری اینترنتی) امکانپذیر است. OTPها از حداقل الزامات نرمافزاری برخوردار هستند (و اطلاعات بیشتر حسب درخواست ارائه میگردد). پایگاه تجاری اینترنتی به طور منظم بهروزرسانی میشود و اکیداً توصیه میکنیم که مشتریان در زمان مقتضی بهروزرسانیها را دانلود و نصب کنند تا بتوانند از پایگاه تجاری به نحوی مؤثر و بهینه استفاده نمایند. 

5.3    Fxgravityیک قیمت دو سویه را در اندازهای که از نظر Fxgravity قابل قبول باشد مظنه میدهد که شامل اسپرد بین قیمت خرید و قیمت فروش است. به عنوان مشتری، شما میتوانید مورد معامله را به قیمتی بالاتر بخرید و یا به قیمتی پایینتر بفروشید. 

5.4    هنگام درخواست برای انجام معامله از طریق تلفن، باید نام، شماره حساب یا کلمه عبور حساب و کلمه عبور تلفنی خود را ذکر کنید. بدون این اطلاعات، اجازه انجام هیچ معاملهای داده نخواهد شد حتی اگر هدف از آن معامله بستن یک پوزیشن موجود باشد. هنگام انجام معامله از طریق تلفن، فقط زمانی معامله توسط Fxgravity پذیرفته خواهد شد که دلال تأیید کند که معامله شما پذیرفته شده است. پذیرش کلامی یک معامله توسط یکی از دلالهای Fxgravity به منزله نفی حقوق Fxgravity یا شما در صورت بروز یک خطای قیمتگذاری نیست. 

5.5    کلیه تماسهای تلفنی با خطوط تلفن Fxgravity ضبط می‌گردد، و شما بدین وسیله با ضبط چنین مکالماتی توافق میکنید. کلیه OTPها پیشینه زمانی همه معاملات انجام شده از طریق این پایگاههای تجاری (از جمله معاملاتی که بعد از یک دستور تلفنی توسط یک دلال انجام شده است) و نیز یک گزارش ممیزی از کلیه فعالیتهای مشتری را نگه میدارند (گرچه این تضمین نمیشود). همه این سوابق و مکالمات تلفنی ضبط شده منحصراً متعلق به Fxgravity میباشند که میتواند در صورت بروز اختلاف به عنوان شواهد و مدارک از آنها استفاده کند. 

5.6    قبل از آنکه اجازه دسترسی به یک OTP داده شود، موظف خواهید بود نام کاربر یا شماره حساب خود و نیز کلمه عبور خود را وارد کنید. هنگام درخواست برای انجام معامله از طریق یک OTP، تأیید درخواست شما از طریق یک یادداشت قرارداد برای شما ایمیل خواهد شد. این قرارداد برای طرفین معامله لازمالاجرا خواهد بود به جز در مواردی که خطایی در قیمتگذاری روی داده باشد. در خصوص معاملاتی که درخواست انجام آنها از طریق یک OTP تسلیم میگردد، Fxgravity به محض دریافت درخواست و پذیرش آن، چنین معاملاتی را انجام شده تلقی خواهد کرد. معاملاتی که درخواست انجام آنها از طریق یک OTP تسلیم میگردد معمولاً به محض انجام به صورت الکترونیکی تأیید میشوند.

5.7    یک ایمیل یا تأییدیه معامله روی صفحه رایانه که دقیقاً قیمت بازار مربوطه در زمان انجام معامله، چه از طریق تلفن و چه از طریق یک OTP، را نشان نمیدهد این حق را به مشتری یا Fxgravity نمیدهد که آنچه به صورت غیر دقیق در یادداشت قرارداد ثبت شده است را اجرا کنند و احتمال دارد دارای خطای قیمتگذاری باشد. 

5.8    نام کاربر، کلمه عبور و شماره حساب شما اطلاعاتی فوقالعاده حساس هستند. هرگونه معاملهای که در حساب شما و با استفاده از نام کاربر، شماره حساب یا کلمه عبور شما، چه از طریق تلفن و چه از طریق یک OTP، انجام بگیرد معتبر تلقی خواهد شد. شما نباید نام کاربر، شماره حساب یا کلمه عبور خود را در اختیار هیچ شخصی قرار دهید. اگر میدانید یا مظنون هستید که شخص دیگری به نام کاربر، شماره حساب، یا کلمه عبور شما دسترسی داشته یا اینکه شخص دیگری به جز شما (یا نماینده مجاز شما) با استفاده از حساب شما به انجام معاملات پرداخته، باید فوراً مراتب را به Fxgravity اطلاع دهید. 

5.9    چنانچه درخواست برای انجام معامله از طریق یک OTP تسلیم شده باشد، Fxgravity موظف نیست دامنهای که مشتری از آن به انجام معاملات میپردازد را شناسایی کند، و وظیفه شخص شما است که از قانونی بودن انجام معاملات در حوزه قضایی محل سکونت خود اطمینان حاصل نمایید. 

5.10    چنانچه Fxgravity به دلیل غفلت کارکنان خود یا سوء استفاده اشخاص ثالث از یک OTP (یعنی هک کردن) زمینه را برای دسترسی غیر مجاز به حساب مشتریان فراهم کرده باشد، FxgravityFxgravity غرامت کلیه زیانهای وارده به مشتریان را خواهد پرداخت. 

5.11    Fxgravity فقط معاملاتی، اعم از باز کردن یا بستن پوزیشنها، را خواهد پذیرفت که از طریق تلفن و با گفتگوی مستقیم با یک دلال مجاز Fxgravity یا از طریق یک OTP انجام شده باشد. Fxgravity به هیچ وجه ملزم نیست درخواستهای انجام معامله یا داد و ستد دریافت شده از طریق سایر ابزارهای ارتباطی (مثل ایمیل، نامه، گفتگو از طریق خطوط تلفن ضبط نشده (مثل تلفن همراه شخصی دلال) یا از طریق دستورات ارائه شده طی یک گفتگوی شخصی) را بپذیرد. 

5.12    درخواست انجام معامله فقط میتواند درباره یک مظنه معتبر جاری باشد. یک قیمت ممکن است در هر زمانی بعد از آنکه مظنه داده شد و قبل از آنکه شما معامله را انجام دهید تغییر کند. مظنهای که از طریق تلفن به شما داده میشود فقط برای آن مکالمه تلفنی معتبر است و ممکن است طی تماسهای تلفنی بعدی موجود نباشد. مظنههایی که به عنوان «مظنه پیشنهادی» داده شدهاند معتبر نیستند و نمیتوان معاملهای روی آنها انجام داد به جز در مواردی که Fxgravity غیر از این توافق کند. مظنههایی که واجد شرایط تشخیص داده شدهاند یا مظنههایی که قبل از انجام معامله به شما گفته شده که دیگر معتبر نیستند، نیز قابل استفاده برای داد و ستد نخواهند بود. 

5.13    در صورت درخواست برای انجام معامله از طریق یک OTP، فقط میتوانید درخواست داد و ستد با قیمتهایی را نمایید که در لحظه انجام معامله در OTP اعلام شدهاند. چنین قیمتهایی پیشنهادی هستند و Fxgravity میتواند بعد از دریافت درخواست معامله صرفاً به صلاحدید خود پیشنهاد معامله شما را قبول یا رد کند. به دلیل ماهیت سیستمهای تجاری اینترنتی و بیاعتباری بالقوه اخبار مربوط به قیمتهای بازار، Fxgravity میتواند صرفاً با صلاحدید خود معاملات و هر معاملهمرتبط با آنها (یعنی هر معاملهای که داد و ستدهای حذف شده بعدی را ببندد) که از طریق OTP انجام شده و به نظر Fxgravity بازتاب قیمتهای واقعی بازار در زمان انجام معامله مربوطه نیست، را حذف کند. Fxgravity در قبال زیانها یا زیانهای بالقوهای که شما بر اثر داد و ستد در زمینه یک معامله رد یا لغو شده متحمل شوید، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. Fxgravity در قبال زیانهای ناشی از معاملاتی که با سایر شرکتها و در رابطه با یک معامله رد یا لغو شده انجام گرفته است، هیچ مسئولیت یا تعهدی ندارد. 

 

5.14    در صورت هرگونه بی احتیاطی در تجارت، لورج بیش از اندازه، سوء استفاده از سفارشات در جاهایی که شامل “اسکالپینگ” یا “اسنایپینگ” یا “هجینگ” میشوند، این معاملات محاسبه نخواهند شد و به عنوان فعالیت های غیرقانونی با آنها برخورد خواهد شد و حتی ممکن است از حساب های مشارکت کنندگان حذف شوند. Fxgravity این حق را برای خود محفوظ دارد که صلاحیت هر شرکت کننده ای را رد کند یا معاملاتی که ناقض قوانین معامله بوده یا استراتژی های تجاری نامناسبی اتخاذ کرده باشند را لغو نماید. اسکالپینگ به معنی معامله ای است که در یک زمان بسیار کوتاه باز و بسته شده باشد. اسنایپینگ به معنی زمانی است که مشتری با تاخیر یا با “قیمت های قدیمی” در پلتفرم Fxgravity معامله می کند. هجینگ یعنی مشتری حساب خود را بیش از اندازه در معرض یک معامله مخالف با معامله کنونی با همان حجم معامله در Fxgravity یا شرکتی دیگر قرار دهد تا از شرایط معامله سود کسب کند.

6.   داد و ستد

6.1    مشتریان باید توجه داشته باشند که آنها بر پایه برآیند قیمت یک ابزار مالی اشتقاقی داد و ستد میکنند و محق یا ملزم به تحویل مورد معامله اصلی نیستند.

6.2    چنین داد و ستدی در بازار بورس انجام نمیگیرد. بلکه داد و ستد به صورت خارج از بورس یا اصطلاحاً «OTC» صورت میگیرد. در نتیجه، Fxgravity در رابطه با ابزار مالی که مایل به داد و ستد آن هستید، مستقیماً قراردادی را با شما منعقد میکند.

6.3    در رابطه با سود سهام، با توجه به هر گونه سود سهام یا تقسیم قابل انتساب به سهامی که داد و ستد بر پایه آن صورت میگیرد، تعدیلهای در حساب شما داده خواهد شد. این تعدیلها به شرح زیر محاسبه و انجام خواهد شد: 

6.3.1 چنانچه پوزیشن شما به یک بستانکاری برای حساب شما بیانجامد (به عنوان مثال، یک پوزیشن خرید در سهامی که بیسود [ex-dividend] میشود) ما موجودی حساب شما را به نفع شما و به میزان %80 سود ناخالص ضرب در اندازه معامله تعدیل خواهیم کرد؛ یا 

6.3.2 چنانچه پوزیشن شما به یک بدهکاری برای حساب شما بیانجامد (به عنوان مثال، یک پوزیشن فروش در سهامی که بیسود [ex-dividend] میشود) ما موجودی حساب شما را به نفع خودمان و به میزان سود ناخالص ضرب در اندازه معامله تعدیل خواهیم کرد. 

6.4    مفاد فوق شامل تکتک سهام یک سبد سهام یا شاخص سهام میشود و ممکن است تعدیل مذکور متناسب با وزن سهام یک سبد سهام یا شاخص سهام که متأثر از این تعدیل است و به نحوی منطقی و آن گونه که ما صلاح میدانیم کاهش یابد. 

6.5    در صورت صدور گواهی موقت سود سهام یا حق خرید سهام اضافی (یا هر گونه کاهش یا افزایش سهم صاحبان سهام یا هر گونه سود ویژه یا برگشت سرمایه سهمی) یا لغو سود سهامی که از قبل باز است، Fxgravity این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد که همه و تکتک اندازهها یا بهای داد و ستد آغارین گرفته شده در آن محصول را به گونهای تعدیل کند (یا اینکه حساب شما را به گونهای تعدیل نقدی کند) که تأثیر آن را به نحوی منصفانه نشان دهد. 

6.6    به محض انقضای زمان داد و ستد سهامی که کل ارزش موهوم آنها کمتر از 30000 دلار است، قیمت تسویه بر اساس قیمت پیشنهادی پایانی برای خرید یا فروش آن سهام به اضافه یا منهای اسپرد Fxgravity برای آن سهام، بسته به پوزیشن مشتری، محاسبه خواهد شد (اگر مشتری در زمان انقضاء، یک پوزیشن خرید داشته باشد، قیمت تسویه عبارت خواهد بود از قیمت پیشنهادی برای خرید سهم در بازار در زمان انقضای داد و ستد منهای اسپرد، و اگر مشتری در زمان انقضاء، یک پوزیشن فروش داشته باشد، قیمت تسویه عبارت خواهد بود از قیمت پیشنهادی برای فروش سهم در بازار در زمان انقضای داد و ستد به اضافه اسپرد). 

6.7    به محض انقضای زمان داد و ستد سهامی که کل ارزش موهوم آنها بیش از 30000 دلار است، Fxgravity آن داد و ستد را به شرح زیر تسویه میکند: یا بر حسب قیمت میانگین سهام مربوطه طی آخرین ساعت داد و ستد آخرین روز معامله و با یک اسپرد قیمت خرید/قیمت فروش منطقی و منصفانه، به صلاحدید Fxgravity، به اضافه یا منهای اسپرد Fxgravity؛ یا بر حسب قیمتی که Fxgravity بعد از حذف داد و ستد تأمینی برای آن سهام طی آخرین ساعات کاری تاریخ انقضای مربوطه به آن رسیده به اضافه یا منهای اسپرد Fxgravity؛ و یا بر حسب قیمت اسپرد قیمت خرید/فروش در بازار مربوطه به اضافه یا منهای اسپرد Fxgravity.

6.8    در شرایط خاص بازار، ممکن است نتوان یک معامله تک سهمی را با در نظر گرفتن کلیه جوانب بازار کلان به یک قیمت بست. در عوض، چنین معاملهای ممکن است به قیمتی بسته شود که بازتاب قیمتی است که Fxgravity قادر است هر گونه داد و ستد تأمینی مربوطه را به آن قیمت انجام دهد، اما فقط طی ساعات داد و ستد بازار مربوطه (چه معامله طی ساعات داد و ستد بازار مربوطه باز شده باشد و چه خارج از این ساعات). 

6.9    اگر بازار مربوط به پوزیشن بازی که شما در حال حاضر دارید به هر نحوی کم نقدینه شود، و در نتیجه Fxgravity نتواند مقداری کافی از سهام یا قراردادهای مربوطه را جهت پوشش دادن معامله یا پوزیشن شما خریداری نماید و یا نتواند همان مقدار را در بازار آزاد بخرد، Fxgravity این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد که چنین معامله یا پوزیشنی را با مظنه فعلی Fxgravity ببندد. 

6.10    اگر سهمی در معرض یک پیشنهاد احراز اکثریت سهام قرار گیرد، Fxgravity این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد که در هر زمانی همه یا هریک از معاملات را طی فرایند احراز اکثریت سهام ببندد، یا قیمت آغازین معامله شما را به نحوی تعدیل کند که بازتاب هر بخش نقدی از پیشنهاد باشد، یا اینکه اندازه معامله را به گونهای اصلاح کند که بازتاب کلیه تعدیلهای انجام شده به واسطه احراز اکثریت سهام باشد، و/یا معامله موجود را ببندد و معامله جدیدی را مجدداً باز کند که بازتاب سهام جدید ایجاد شده بر اثر احراز اکثریت سهام باشد. 

6.11    اگر یک سهم یا بازار مبنا به حالت تعلیق درآید، ممکن است Fxgravity حاشیه اعتبار شما را تا حدی که برای آن شرایط منصفانه و منطقی میداند افزایش دهد. اگر یک سهم یا هر بازار دیگری بیش از چهار روز کاری در حالت تعلیق بماند، Fxgravity میتواند آن پوزیشن را با توجه به آخرین قیمت رسمی در زمان تعلیق ببندد. 

6.12    اگر به صورت گروهی داد و ستد کنید به نحوی که چندین مشتری معاملههای یکسان را انجام دهند، Fxgravity میتواند صرفاً به صلاحدید خود همه این معاملات را یک معامله تلقی کند. بنابراین، اگر اندازه مجموع معاملات بیشتر از میزان نقدینگی بازار باشد و در نتیجه افتی روی دهد، ممکن است صرف نظر از میزان سرمایهگذاری هر یک از مشتریان، با همه آنها به یک شیوه رفتار شود و معاملات آنها در سطحی همسان تکمیل شود، البته این منوط به آن است که Fxgravity به نحوی واقعبینانه توانسته باشد در بازار مربوطه داد و ستد کند. 

7.   پوزیشنهای باز 

7.1    پوزیشنها ممکن است در هر زمانی طی ساعات مظنهدهی Fxgravity بسته شود (به جز مواردی که بازار مربوطه به حالت تعلیق درآید و یا به هر دلیلی قابل دسترسی نباشد) مگر در مواردی که Fxgravity چیزی غیر از این را به شما اعلام کند. Fxgravity ممکن است قبول کند که پوزیشنها را در سایر ساعات و بسته به بازار ببندد، اما ملزم به چنین کاری نیست. 

7.2    شما ملزم نیستید که پوزیشنی را قبل از تاریخ انقضاء ببندید البته مشروط به اینکه حساب شما دچار کسری نباشد. به هر حال در شرایط خاص و مطابق با این شرایط و ضوابط، Fxgravity محق خواهد بود و ممکن است ملزم گردد که پوزیشن شما را، با وجود اینکه حساب شما دچار کسری نیست، قبل از تاریخ انقضاء ببندد. 

7.3    به جز در مواردی که شرایط بازار ایجاب کند، کلیه پوزیشنهایی که هنوز باز است در تاریخ انقضاء به صورت خودکار و با قیمتی که در بازار مربوطه و یا، در موارد مقتضی، توسط یک ارائه دهنده اطلاعات بازار (مثل Bloomberg) اعلام شده بسته خواهد شد. جزئیات مربوط به اینکه از اطلاعات کدام بازار یا ارائه دهنده اطلاعات بازار در رابطه با یک معامله خاص استفاده خواهد شد در برگههای اطلاعات بازار یافت میشود. 

7.4    اگر تاریخ انقضای یک معامله روز کاری رسمی بازار مربوطه نباشد، در آن صورت روز کاری بلافاصله قبل از آن تاریخ انقضاء به عنوان تاریخ انقضاء تلقی خواهد شد به جز در مواردی که تاریخی جایگزین در برگههای اطلاعات بازار ذکر شده باشد و یا Fxgravity تاریخ انقضای دیگری را تعیین کند و به اطلاع شما برساند.

7.5    پوزیشنهای باز به صورت خودکار در تاریخ انقضاء بسته خواهند شد و در زمان انقضای آنها (به نحوی که در برگههای اطلاعات بازار شرح داده شده) بستن چنین پوزیشنهایی توسط شما (چه Fxgravity به اشتباه آنها را بپذیرد یا نپذیرد) بیاعتبار تلقی خواهد شد. 

7.6    Fxgravity بدون توجه به اینکه آیا بر اثر معاملهای یک پوزیشن جدید باز و یا یک پوزیشن موجود (یا بخشی از آن) بسته میشود، کلیه معاملات را نوعی خرید یا فروش تلقی خواهد کرد. هر گونه اظهارنامهای که توسط مشتری در رابطه با بستن یا باز کردن یک پوزیشن ارائه گردد برای Fxgravity لازمالاجرا نخواهد بود. مسئولیت تضمین اینکه هر اقدامی که توسط مشتری اتخاذ میگردد واقعاً یک پوزیشن را ببندد یا باز کند صرفاً بر عهده شخص مشتری خواهد بود. 

8. سفارشهای جدید، سفارشهای توقف زیان، و سفارشهای محدود سازی 

8.1    عموماً دو نوع سفارش اصلی موجود است: 

 • سفارشهای جدید؛ و 
 • سفارشهای توقف زیان یا محدود سازی

8.2    سفارشهای جدید سفارشهایی هستند که به یک پوزیشن باز موجود ربطی ندارند. کلیه سفارشهای پذیرفته شده توسط Fxgravity «معتبر تا زمان لغو» تلقی خواهد شد.

8.3    عبارت «معتبر تا زمان لغو» بدان معنا است که سفارش تا زمانی که توسط شما لغو نشده یا تا زمان بسته شدن بعدی بازار، چه یک روز جمعه و یا یک روز تعطیل باشد، یا تا زمانی که بازار منقضی شود و Fxgravity دیگر درباره بازار مربوطه مظنهای ندهد، قابل اجرا باقی خواهد ماند؛

8.4    ممکن است Fxgravity گهگاه استثنائاتی را برای ماده 7.3 فوق قائل شود و یک سفارش «معتبر تا زمان لغو» را طی بسته شدن بازار نگه دارد. به هر حال، چنین سفارشهایی ممکن است در معرض افتهایی به شرح زیر قرار گیرند: اگر هر گونه شکافی بین قیمت پایانی در زمان بسته شدن بازار به نحوی که توسط Fxgravity طی یک جلسه داد و ستد اعلام شده و قیمت بعدی آن در زمان باز شدن مجدد بازار طی جلسه بعدی روی دهد، و یا در صورت بروز یک قوه قهریه، هر زمانی که Fxgravity بازار مذکور را مجدداً باز کند، سفارش مشتری مبنی بر توقف زیان با قیمتی که Fxgravity اعلام کرده و بر اساس اولین قیمتی که Fxgravity قادر است در بازار مربوطه کسب کند اجرا خواهد شد.

8.5    هر گونه سفارشی که توسط مشتری مبنی بر توقف زیان برای پوزیشنهای باز ارائه شود: 

 • «معتبر تا زمان لغو» یا تا زمان بسته شدن بعدی بازار، یا تا زمان انقضای قرارداد، و یا تا زمان بسته شدن پوزیشن مربوطه تلقی خواهد شد؛
 • مربوط به مظنه Fxgravity/مظنه ما تلقی خواهد شد؛ و 
 • صرفاً در رابطه با بازاری معتبر تلقی خواهد شد که Fxgravity سفارش را در خصوص آن پذیرفته و نه در رابطه با هیچ بازار دیگری. 

8.6    وظیفه شخص شما است که هر سفارشی را که دیگر لازم ندارید لغو کنید. Fxgravity ممکن است سفارش لغو نشدهای که توسط شما ارائه شده است را اجرا کند؛ این اقدام ممکن است زیانهایی را در پی داشته باشد که در آن صورت شخص شما مسئول چنین زیانهایی خواهید بود. در صورتی که سفارش توقف زیان داده شود، اگر معامله مربوطه توسط شما بسته شود، سفارش توقف زیان به خودی خود لغو شده تلقی خواهد شد. اگر سفارش توقف زیان مربوط به هر پوزیشن بازی قبل از آنکه شما پوزیشن باز را ببندید قابل اجرا بوده باشد، ممکن است Fxgravity صرفاً به صلاحدید خود قیمت پایانی معامله شما را به نحوی تعدیل کند که نشان دهنده قیمت توقف زیان باشد. 

8.7    یک سفارش زمانی اجرا خواهد شد که مظنه Fxgravity به قیمت تعیین شده در سفارش شما یا داد و ستدهایی که از طریق قیمت تعیین شده انجام میگیرد برسد. کلیه مظنهها بر پایه قیمت بازار مربوطه است که یا از یک بازار جهانی به رسمیت شناخته شده (CME، NYMEX، NYSE، و غیره) و یا از یک طرف قرارداد عمده فروش (یک بانک یا بازگردان مظنه دهنده) نشأت میگیرد. 

8.8    Fxgravity ملزم نیست که شما را از اجرا یا عدم اجرای یک سفارش مطلع سازد. آگاهی از کلیه زمانهای مربوط به اینکه آیا یک سفارش اجرا شده و یا هنوز فعال است وظیفه شخص شما است؛ و چنانچه در خصوص پذیرش یک معامله هر گونه تردیدی داشته باشید، وظیفه شخص شما است که بلافاصله با Fxgravity، در وهله نخست از طریق تلفن، تماس بگیرید و توضیحات لازم را در خصوص اعتبار آن معاملهکسب کنید. 

8.9    به محض اینکه یک سفارش توقف زیان، سفارش محدود سازی یا سفارش جدید به حد لازم برسد، Fxgravity میتواند صرفاً به صلاحدید خود به مشتری اجازه دهد که قبل از اجرای سفارش توسط Fxgravity، آن را اصلاح کند. گرچه دریافت تأییدیه اصلاح سفارش برای Fxgravity لازمالاجرا نیست، Fxgravity میتواند صرفاً به صلاحدید خود تصمیم به اجرای سفارش اولیه بگیرد البته مشروط به اینکه فعالسازی آن سفارش قبل از انجام اصلاح صورت گرفته باشد. Fxgravity در قبال هیچ یک از پوزیشنهایی که به دلیل تصور مشتری مبنی بر عدم فعالسازی یک سفارش اجرا شده به صورت منصفانه ایجاد شده است مسئول نخواهد بود. 

8.10    چنانچه یک سری از سفارشها به منظور بستن پوزیشنهای باز موجود و/یا باز کردن پوزیشنهای جدید اجرا گردد، در آن صورت این سفارشها توسط Fxgravity و به هر ترتیبی که Fxgravity تعیین کند اجرا خواهد شد. اگر این امر به نبود منابع تجاری کافی برای فعالسازی منجر گردد، در آن صورت این سفارشها لغو خواهد شد. Fxgravity ترتیب اجرای سفارشهایی که ممکن است به اجرای یک سفارش و عدم اجرای سفارش دیگر منجر شود را بررسی نخواهد کرد؛ بلکه Fxgravity سفارشها را آن گونه و زمانی که توسط دلالهای این شرکت دیده میشود و صرفاً به صلاحدید خود اجرا خواهد کرد. 

8.11

 در صورت هرگونه بی احتیاطی در تجارت، لورج بیش از اندازه، سوء استفاده از سفارشات در جاهایی که شامل “اسکالپینگ” یا “اسنایپینگ” یا “هجینگ” میشوند، این معاملات محاسبه نخواهند شد و به عنوان فعالیت های غیرقانونی با آنها برخورد خواهد شد و حتی ممکن است از حساب های مشارکت کنندگان حذف شوند این حق را (اف اکس گراویتی) برای خود محفوظ دارد که صلاحیت هر شرکت کننده ای را رد کند یا معاملاتی که ناقض قوانین معامله بوده یا استراتژی های تجاری نامناسبی اتخاذ کرده باشند را بر روی آخرین قیمت بازار ببندند و یا لغو نماید – اسکالپینگ : به معنی معامله ای است که در یک زمان بسیار کوتاه باز و بسته شده باشد – اسنایپینگ : به معنی زمانی است که مشتری با تاخیر یا با “قیمت های قدیمی” در پلتفرم (اف اکس گراویتی) معامله می کند – هجینگ : یعنی مشتری حساب خود را بیش از اندازه در معرض یک معامله مخالف با معامله کنونی با همان حجم معامله در(اف اکس گراویتی) یا شرکتی دیگر قرار دهد تا از شرایط معامله سود کسب کند

9. محاسبات حاشیه اعتبار 

9.1    به طور کلی، Fxgravity به مشتریان خود اجازه میدهد که فقط با استفاده از حسابهای سپرده داد و ستد کنند (و این بدان معنا است که قبل از آنکه داد و ستدی آغاز شود، مشتریان باید سپردهای را در حسابهای خود داشته باشند). ممکن است صرفاً به صلاحدید Fxgravity، به مشتریان یک حساب اعتباری پیشنهاد گردد. 

9.2    شما توافق میکنید که همیشه این اعتبار که برای رعایت الزام حاشیه اعتبار ضروری است را به ما ارائه دهید و آن را در حساب خود حفظ کنید. این توافق شما برای هر معاملهای که در آن ورود کنید تکرار خواهد شد؛ و چنانچه نزد ما بیش از یک حساب داشته باشید، این توافق مستقلاً شامل تک تک حسابهای شما خواهد شد. 

9.3    حداقل میزان وجوه خالصی که باید در هر زمانی به عنوان حاشیه اعتبار هر پوزیشن باز در حساب خود داشته باشید اصطلاحاً «الزام حاشیه اعتبار» نامیده میشود. Fxgravity میتواند صرفاً به صلاحدید خود الزامات حاشیه اعتبار مربوط به حساب شما را تغییر دهد. 

9.4    Fxgravity معمولاً بر مبلغ حاشیه اعتبار موجود برای هر معاملهای نظارت میکند، اما ممکن است حاشیه اعتبار بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا تعیین شده بود را درخواست کند.

9.5    Fxgravity دارای یک قابلیت توقف زیان خودکار به نام «سفارش توقف زیان ایجاد شده توسط رایانه» (یا به اختصار « CGSL ») است که توسط آن یک سفارش توقف زیان به کلیه حسابهای باز اضافه میشود (جزئیات بیشتر در قسمتهای بعدی ارائه میگردد). در شرایط خاص، Fxgravity میتواند موافقت کند که قابلیت افزودن سفارش «توقف زیان» غیر فعال گردد. در چنین شرایطی، خود مشتری مسئول خواهد بود که سفارشهای توقف زیان و/یا محدود سازی را اضافه یا حذف کند. مسئولیت نظارت بر سفارشهای مربوط به حساب مشتری، بر عهده خود او است.

9.6    چنانچه یک CGSL اعمال شود، به شرح زیر محاسبه خواهد شد: 

اگر حساب شما به %0/00 از نسبت دارایی خالص/حاشیه اعتبار برسد، در آن صورت CGSL خودکار برای کلیه پوزیشنهای حساب اعمال خواهد شد.   

9.7    سفارشی که به عنوان توقف زیان برای یک پوزیشن ارائه میگردد ممکن است الزاماً الزامات حاشیه اعتبار را کاهش ندهد. 

9.8    با وجود کلیه مفاد دیگر این توافقنامه، Fxgravity حق دارد صرفاً به صلاحدید خود انجام هر معاملهای که اندازه آن بیشتر از حداکثر اندازه به رسمیت شناخته شده برای یک بازار خاص است را مجاز بداند.

9.9    ممکن است Fxgravity حداقل الزامات حاشیه اعتبار و میزان CGSL برای هر بازاری را گهگاه بدون اعلان قبلی به شما تغییر دهد (به عنوان مثال، طی شرایط بازار بیثبات یا به دلیل کم نقدینه بودن بازار مربوطه). این الزامات حاشیه اعتبار جدید شامل کلیه پوزیشنهای موجود و نیز معاملات جدید شما خواهد شد. حداقل الزامات حاشیه اعتبار اکثر قراردادها در برگههای اطلاعات بازار ذکر شده است که در زمان انتشار این برگهها صحیح و معتبر میباشند. آن دسته از الزامات حاشیه اعتبار که در برگههای اطلاعات بازار ذکر نشده و یا از زمان انتشار برگههای اطلاعات بازار تغییر کردهحسب درخواست شما و یا در وبسایت شرکت اعلام خواهند شد. وظیفه شما است که اطمینان حاصل نمایید که از جدیدترین الزامات حاشیه اعتبار مربوطه استفاده میکنید.

9.10    گهگاه بازارهایی جدید یا موقت ایجاد میگردد. این بازارها الزامات حاشیه اعتبار خاص خود را دارند که ممکن است منتشر نشود، اما حسب درخواست مشتریان اعلام خواهد شد. 

9.11    شما تعهد میکنید که همیشه وجوه خالص کافی را به منظور رعایت الزامات حاشیه اعتبار به ما ارائه دهید و در حساب خود نگه دارید؛ و چنین تعهدی هر بار که پوزیشن جدیدی را باز و یا به معاملهای جدید ورود میکنید تکرار خواهد شد. قصور در رعایت الزامات حاشیه اعتبار تخلف محسوب میشود و ممکن است به بسته شدن پوزیشنهای باز شما بدون اطلاع قبلی منجر گردد. 

9.12    نه وجوه موجود در حساب شما و نه حاشیه اعتباری که در خصوص پوزیشن(های) شما اعمال میگردد، هیچ یک نشان دهنده کل تعهد مالی شما در قبال Fxgravity نیست.

10. درخواست برای افزایش حاشیه اعتبار 

10.1    Fxgravity سطح درخواست برای افزایش حاشیه اعتبار را در OTP روی %50 نسبت دارای خالص/حاشیه اعتبار تنظیم کرده است. OTP با نمایش حساب به رنگ قرمز نشان میدهد که درخواست برای افزایش حاشیه اعتبار در حال اجرا است. Fxgravity بعد از نمایش حساب شما به رنگ قرمز، درخواست دیگری برای افزایش حاشیه اعتبار حساب شما نخواهد داد. خود شما مسئول نظارت بر حسابتان خواهید بود. وجه لازم برای افزایش حاشیه اعتبار باید بلافاصله بعد از درخواست برای افزایش حاشیه اعتبار پرداخت گردد. 

10.2    شما موظف هستید وجه لازم برای افزایش حاشیه اعتبار را فوراً به صورت وجوه خالص با دلار آمریکا، یورو یا هر واحد پول دیگری که برای Fxgravity قابل قبول باشد پرداخت کنید؛ این پرداخت باید تا قبل از ساعت 5 بعدازظهر به وقت گرینویچ همان روز کاری که درخواست برای افزایش حاشیه اعتبار طی آن مطرح شده است، یا مطرح شده تلقی میگردد، پرداخت شود. برای اهداف این بند، درخواست برای افزایش حاشیه اعتباری که بعد از ساعت 5 بعدازظهر به وقت گرینویچ انجام گیرد به عنوان درخواست مطرح شده در روز کاری بعد تلقی میگردد.

10.3    نظارت بر پوزیشنهای باز و سایر فاکتورهایی که برای محاسبه حاشیه اعتبار قابل پرداخت مورد استفاده قرار میگیرد وظیفه شخص شما است. Fxgravity ملزم نیست هیچ وقت یا طی دوره زمانی خاصی از شما درخواست افزایش حاشیه اعتبار نماید. ما در قبال عدم تماس با شما یا عدم تلاش برای تماس با شما مسئول نخواهیم بود.

10.4    با وجود اینکه الزامات افزایش حاشیه اعتبار رعایت نشده باشد، Fxgravity ممکن است صرفاً به صلاحدید خود اجازه دهد که پوزیشنهای باز شما ادامه یابند و شما پوزیشنهای جدیدی را باز کنید. چنین تصمیمی به هیچ وجه نباید به منزله چشمپوشی Fxgravity از اتخاذ اقدامات مقتضی بر اساس این توافقنامه در زمان آینده تلقی گردد. 

10.5    Fxgravityممکن است تأخیر در پرداخت وجوه مربوط به حاشیه اعتبار را حاکی از ریسک مشتری تلقی کند و صرفاً به صلاحدید خود الزامات حاشیه اعتبار را تغییر دهد یا حساب را ببندد.

10.6    به علاوه و بدون هیچ گونه تأثیری بر مفاد این بند و یا سایر مفاد این توافقنامه، Fxgravity این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد (اما ملزم نیست) که در هریک از شرایط زیر بدون اطلاع قبلی شما، هریک یا همه پوزیشنهای باز شما را، جزئاً یا کلاً، بر اساس مظنه(های) فعلی (یا آتی) ببندد، یا اینکه حساب شما را ببندد، و هیچ معامله دیگری را از جانب شما نپذیرد: 

 • چنانچه هنگام سررسید پرداخت اول یا پرداختهای بعدی وجوه به Fxgravity نتوانید به موقع وجه قابل پرداخت را تأمین کنید؛
 • چنانچه هرگونه اظهاری به هر شکلی که توسط شما و در رابطه با این شرایط و ضوابط انجام میگیرد از هر حیث نادرست و غیر دقیق باشد یا نادرست و غیر دقیق شود، تشخیص نادرست و غیر دقیق بودن اظهارات صرفاً توسط Fxgravity و به صلاحدید آن انجام میگیرد؛
 • چنانچه Fxgravity، صرفاً به صلاحدید خود، به این نتیجه برسد که شما نمیتوانید و یا بعید است که هنگام سررسید افزایش حاشیه اعتبار، از عهده پرداخت آن برآیید. 
 • چنانچه دچار ورشکستگی شده باشید؛
 • چنانچه یکی از ناظران Fxgravity این گونه بخواهد و یا یکی از قوانین یا مقررات آن این گونه ایجاب کند؛
 • چنانچه در رابطه با هریک از دستوراتی که صادر کردهاید یا معاملاتی که انجام دادهاید اختلاف یا شکایتی داشته باشید (در این صورت، ممکن است ما آن معامله، یا بخشی از آن، که موضوع اختلاف است، را ببندیم)؛
 • چنانچه Fxgravity مظنون شود که ممکن است شما در یک فعالیت مجرمانه یا تقلب آمیز مشارکت کردهاید و یا دلایلی برای چنین ظنی داشته باشد؛ 
 • چنانچه رویدادها یا شرایط دیگری روی دهد که به واسطه آنها ما به نحو منطقی به این نتیجه برسیم که لازم و یا به صلاح است که هریک از اقدامات فوق را به منظور محافظت از خودمان، یا هریک از مشتریان دیگرمان اتخاذ کنیم؛ یا
 • چنانچه، صرفاً به صلاحدید Fxgravity، Fxgravity به هر دلیلی انجام این کار را صلاح بداند.

10.7    اگر حساب شما توسط Fxgravity بسته شده باشد، دیگر مجاز به انجام هیچ معامله دیگری نخواهید بود.

10.8    شما نباید به حق ما برای درخواست افزایش حاشیه اعتبار به عنوان یک روش نظارت بر پوزیشن(های) خود اتکاء کنید، چرا که نظارت بر حساب و پوزیشنهای مرتبط با آن وظیفه خود شما است؛ به علاوه، ما هیچ مسئولیتی را در قبال آن نمیپذیریم و ملزم نیستیم یک درخواست برای افزایش حاشیه اعتبار را صادر کنیم و اینکه هرگونه درخواست یا اعلانی که در یک مورد به خصوص توسط ما داده شود نباید به منزله الزام ما به دادن چنین درخواست یا اعلانی در موارد دیگر تلقی گردد. 

11. هزینهها و حقالزحمهها

11.1 علاوه بر پرداختهای مربوط به حاشیه اعتبار (به نحوی که در بندهای 7 و 8 فوق شرح داده شده)، شما توافق میکنید که هر چند وقت یک بار و در زمان سررسید وجوه مربوط به یک معامله یا پوزیشن (از قبیل کلیه هزینهها و/یا حقالزحمههایی که جزئیات آنها هر چند وقت یک بار در برگههای اطلاعات بازار شرح داده میشود)، این وجوه را به ما پرداخت کنید. 

11.2 هزینهها و حقالزحمههای مربوط به معاملات و پوزیشنهای شما در برگههای اطلاعات بازار شرح داده میشوند. 

11.3 چنانچه شرکت صادر کننده کارت اعتباری یا دبیت (یا هر ارائه دهنده خدمات پرداخت دیگری) که از آن برای واریز وجوه به حساب خود استفاده میکنید هزینههایی را مطالبه کند، ما میتوانیم این هزینهها را از حساب شما کسر کنیم. Fxgravity در قبال عدم پرداخت این هزینهها مسئول نخواهد بود و هیچ تعهدی را در رابطه با هرگونه دادرسی یا سایر هزینههای ناشی از عدم پرداخت این هزینهها نخواهد پذیرفت. 

11.4 شما توافق میکنید که ما میتوانیم حق الزحمهها و هزینهها را با شرکتهای مرتبط و شرکای تجاری خود و نیز سایر اشخاص ثالث تقسیم کنیم و حقالزحمههای مربوط به معاملاتی که شما انجام دادهاید را از آنها دریافت یا به ایشان پرداخت نماییم. جزئیات مربوط به این حقالزحمهها یا نحوه تقسیم آنها (مثلاً چنانچه شما توسط شخصی ثالث به ما معرفی شده باشید) در یادداشت قرارداد ذکر نخواهد شد. لطفاً توجه داشته باشید که این حقالزحمهها و هزینهها فقط در صورتی پرداخت خواهد شد که ما متقاعد شویم که چنین پرداختهایی بر وظیفه ما مبنی بر عمل در راستای مصالح و منافع مشتریان تأثیری سوء نخواهد داشت.

12. مشخصات معامله

12.1 برگههای اطلاعات بازار، از جمله اما نه محدود به جزئیات قرارداد، اطلاعاتی مهم را در رابطه با هریک از بازارهای پیشنهاد شده توسط Fxgravity ارائه میدهند؛ لذا اکیداً توصیه میکنیم که مشتریان آنها را به دقت مطالعه کنند و بفهمند. اطلاعات ارائه شده در برگههای اطلاعات بازار شامل موارد زیر است: 

 • ماههایی که قرارداد در هر بازار موجود است؛ 
 • اسپرد خرید/فروش Fxgravity و/یا میزان حقالزحمه برای هر بازار؛
 • حداقل الزامات حاشیه اعتبار برای هر ابزار مالی؛
 • اساس تسویه حساب؛ 
 •   آخرین روز معامله؛ 
 • مشخصات مربوط به اندازه معامله؛
 • ساعات مظنهدهی Fxgravity؛ 
 • سایر موضوعات مربوط به بازارهای مختلف.

12.2 Fxgravity تمام توان خود را به کار گرفته تا تضمین کند که برگههای اطلاعات بازار دقیق و صحیح باشند، اما این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد که در هر زمانی هریک از بخشهای برگههای اطلاعات بازار را اصلاح کند.

12.3 اسپردها و/یا نرخهای حقالزحمه مربوط به قراردادها حسب درخواست به شما اعلام خواهد شد. Fxgravity این حق را دارد که نرخهای بهره تأمین بودجه شبانه، اسپردها، نرخهای حقالزحمه، یا مشخصات مربوط به اندازه قرارداد را بدون اعلان قبلی تغییر دهد؛ به ویژه، اما نه فقط، در شرایطی که بازار بیثبات باشد و/یا بازار مربوطه دچار کمبود نقدینگی باشد. به صلاحدید Fxgravity، ممکن است اسپردهای اعلام شده از طریق تلفن با اسپردهای موجود در OTP متفاوت باشد.

13. تأمین بودجه شبانه و تجدید سرمایهگذاری قراردادهای معاملات سلف

13.1 تبادل فوری ارز قابل تجدید روزانه، داد و ستد فوری فلزات گرانبها و قراردادهای CFD بدون تاریخ در بازارهای مختلف وجود دارد. هر بازار شرایط و اسپرد خاص خود را دارد که ممکن است به صلاحدید Fxgravity تغییر کند. چنین قراردادهایی به طور خودکار تجدید میشوند و به جلسه داد و ستد بعدی انتقال مییابند. ممکن است هر شب یک تعدیل بدهکاری/بستانکاری مربوط به تأمین بودجه شبانه در حساب مشتری صورت گیرد.

13.2 معاملات بدون تاریخ انقضاء تا زمانی که مشتری وجوه کافی برای تأمین حاشیه اعتبار لازم برای هر بازار را دارد باز خواهند ماند. چنانچه هزینههای تأمین بودجه شبانه موجب شوند که منابع مالی (حاشیه اعتبار آزاد) موجود در حساب مشتری یک وضعیت منفی (بدهکار) را ثبت کنند، در آن صورت، Fxgravity این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد که به صورت یکجانبه و صرفاً به صلاحدید خود کلیه پوزیشنهای باز را ببندد. چنانچه به دلیل تأمین بودجه شبانه (و محدودیتهای الزام حاشیه اعتبار) مشتری نتواند وجوه لازم برای تبادل فوری ارز قابل تجدید روزانه، داد و ستد فوری فلزات گرانبها یا قراردادهای CFD را تأمین کند، Fxgravity این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد که همه یا بخشی از هر معامله را به اندازهای ببندد که برای قرار گرفتن مشتری در یک وضعیت مثبت وجوه موجود، کافی باشد. در این صورت، Fxgravity صرفاً به صلاحدید خود تصمیم میگیرد که چه پوزیشنهایی بسته و چه پوزیشنهایی باز نگه داشته شود. Fxgravity در قبال فعالیتهای بعدی بازار در رابطه با پوزیشنهای بسته با باز نگه داشته شده مسئول نخواهد بود.

13.3 چنانچه تأمین بودجه شبانه در خصوص پوزیشنهای باز اعمال شود، بدهکاری/بستانکاری حساب به ازای هر شبی که این پوزیشنها باز نگه داشته میشوند، از جمله طی ایام غیر کاری، محاسبه خواهد شد.

14. تسویه حساب 

14.1 OTP به صورت خودکار اطمینان حاصل میکند که هیچ حسابی بر اثر داد و ستد دچار یک وضعیت بدهکار نشود. به هر حال، اگر حسابی بر اثر شرایط غیر تجاری دچار وضعیت بدهکار شود، صاحب حساب مکلف است بلافاصله مبلغ بدهی را بپردازد. 

14.2 Fxgravity مشتریان را ملزم میداند که هرگونه بدهکاری غیر تجاری را فوراً از طریق حواله بانکی، کارت دبیت/اعتباری، یا هر روش انتقال الکترونیکی/فوری وجوه که برای Fxgravity قابل قبول باشد پرداخت نمایند.

14.3 Fxgravity این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد و قانوناً حق دارد که برای کلیه وجوه قابل پرداخت به Fxgravity، بر اساس این شرایط و ضوابط، که 5 روز از تاریخ سررسید آنها گذشته باشد، تا زمان پرداخت کامل وجوه بهرهای را مطالبه کند؛ Fxgravity به ازای هر ماه تقویمی، بهرهای با نرخ %2 را برای وجوهی که به Fxgravity بدهکار هستید مطالبه خواهد کرد. Fxgravity شما را مکلف میداند که کلیه هزینههایی که ممکن است ما بر اثر تأخیر شما در پرداخت بدهیها در سررسید متحمل شویم را بپردازید.

14.4 Fxgravity حق دارد کلیه هزینهها، بهرهها و یا مخارج مربوط به وصول بدهی مذکور را از حساب شما یا سایر حسابهایی که شما در آن سهمی دارید کسر کند. کلیه بدهیهای شما به Fxgravity طبق قانون قابل وصول است. Fxgravity اقدامات قانونی لازم را برای وصول کلیه بدهیها (صرف نظر از مبلغ آنها) اتخاذ خواهد کرد.

14.5 تحت هیچ شرایطی، سودهای محقق نشده برای برداشت الکترونیک یا کاهش تعهدات شما مبنی بر پرداخت وجوه مرتبط با زیانهای محقق شده قابل دسترسی یا قابل پرداخت نخواهد بود.

14.6 Fxgravity این حق را دارد که وجوه لازم برای پوشش دادن وضعیتهای نقدی نامطلوب، وجوه تسویه نشده، یا سایر بدهیها بر اساس این توافقنامه را نگه دارد.

14.7 Fxgravity میتواند در هر زمانی بدهیهای خود به شما را با مبلغی که شما به Fxgravity بدهکار هستید تسویه کند. Fxgravity این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد که، بدون اعلان قبلی به شما و صرفاً با صلاحدید خود، کلیه حسابهای شما از هر نوعی که باشد و یا کلیه حسابهایی که شما در آن سهم، نقش مدیریتی، یا منافع نظارتی دارید را ادغام کند.

14.8 بدون هیچ گونه تعصبی نسبت به هیچ بخشی از این توافقنامه، Fxgravity این حق را دارد که در هر زمان درخواست کند که کلیه پوزیشنهای باز فوراً بسته شوند. چنین تسویه حسابی بر اساس مظنه متداول Fxgravity برای هر معامله در زمان تسویه حساب، یا در اولین زمانی که بتوان عملاً چنین تسویه حسابی را انجام داد، انجام خواهد گرفت. مبلغ تسویه حساب مربوط به هر پوزیشن باز توسط Fxgravity و صرفاً با صلاحدید آن بر اساس اختلاف بین ارزش آغازین هر معامله و ارزش آن بر اساس قیمت تسویه محاسبه خواهد شد. 

14.9 برای پرهیز از شک و شبهه، ما این حق را خواهیم داشت که در هر زمانی، بدون اعلان قبلی یا مراجعه به شما، هرگونه وجهی که اشتباهاً توسط ما یا به نمایندگی از ما به حساب شما واریز شده است را از حساب شما کسر کنیم.

15. تضاد منافع و مصالح

15.1 Fxgravity اذعان میکند که این خطر وجود دارد که، تحت شرایط خاص، مدیران (از جمله مدیران غیر اجرایی)، کارمندان، شرکاء، مشاورین Fxgravity یا هر شخص دیگری که مستقیماً یا غیر مستقیماً با Fxgravity ارتباط دارد، ممکن است منافعی، اعم از مالی و غیره، و مصالحی را داشته باشند که در تضاد با منافع و مصالح مشتریان باشد و در نتیجه ممکن است به منافع و مصالح مشتریان آسیب برساند. این را اصطلاحاً «تضاد منافع و مصالح» مینامند. 

15.2 برای پیشگیری از خطر تضاد منافع و مصالح و یا حداقل کاهش آن، Fxgravity از یک سری سیستمها و رویهها استفاده میکند که چگونگی شناسایی و مدیریت کلیه موارد تضاد منافع و مصالح را شرح میدهد. این سیستمها و رویهها در «خطمشی تضاد منافع و مصالح» ما شرح داده شده که میتوان آن را در وبسایت ما یافت. 

15.3 شما آگاه خواهید بود که مهمترین تضادی که روی میدهد این است که ما به عنوان شرکت اصلی معامله میکنیم و در رابطه با کلیه معاملات نقش بازارگردان را داریم. 

15.4 اگر میخواهید درباره «خطمشی تضاد منافع و مصالح» ما یا هرگونه تضاد منافع و مصالحی که فکر میکنید ممکن است تأثیری سوء بر منافع شما داشته باشد، اطلاعات بیشتری را کسب کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. 

16. خاتمه توافقنامه 

16.1 شما میتوانید فوراً و با دادن یک اعلان کتبی یا شفاهی به ما به این توافقنامه خاتمه دهید

16.2 شما میتوانید در هر زمانی از طریق تلفن یا ایمیل با ما تماس بگیرید و از ما بخواهید که حساب شما را ببندیم. ما فقط در صورتی حساب شما را خواهیم بست که شما هیچ بدهی به ما نداشته باشید و هیچ پوزیشن بازی در حساب شما موجود نباشد. شما باید هر گونه ضرر و زیانی که در رابطه با حساب شما و قبل از بستن آن روی دهد را بلافاصله بپردازید.

16.3 شما به طور اخص و بدون هیچ قید و شرطی توافق میکنید که Fxgravity حق دارد در صورت وقوع هریک از موارد زیر، فوراً حساب شما را ببندد یا آن را به حالت تعلیق در آورد: 

 • چنانچه شما این توافقنامه (این شرایط و ضوابط) را نقض کنید؛
 • چنانچه شما اطلاعاتی نادرست را به Fxgravity ارائه داده باشید؛
 • چنانچه شما اطلاعات لازم در رابطه با هرگونه راستیآزمایی یا تأییدی که Fxgravity انجام میدهد را ارائه ندهید؛
 • چنانچه رفتاری بیادبانه یا اهانتآمیز با کارکنان Fxgravity داشته باشید؛ یا 
 • چنانچه Fxgravity صرفاً به صلاحدید خود تصمیم بگیرد که به حساب شما خاتمه دهد.

16.4 چنانچه هریک از طرفین این توافقنامه به آن خاتمه دهد، کلیه پوزیشنهای باز بلافاصله بر اساس مظنه جاری اعلام شده توسط Fxgravity بسته خواهد شد؛ یا چنانچه بازاری به هر دلیلی بسته باشد، کلیه پوزیشنهای باز بر اساس مظنه موجود بعدی که به نحوی منطقی و به محض باز شدن مجدد بازار توسط Fxgravity اعلام میگردد، بسته خواهد شد؛ و Fxgravity هیچ معامله جدیدی را قبول نخواهد کرد. 

16.5 هیچ یک از طرفین توافقنامه به دلیل خاتمه آن مشمول پرداخت جریمه نخواهند شد و خاتمه این توافقنامه بر حقوق متعلقه هیچ تأثیری نخواهد داشت. به محض خاتمه قرارداد توسط هریک از طرفین، ما میتوانیم همه یا هریک از حسابها را در هم ادغام کنیم و قبل از آن که هرگونه بستانکاری مربوط به حساب شما را به شما منتقل نماییم، کلیه مبالغی که شما به ما بدهکار هستید را از آن کسر کنیم.

16.6 ما میتوانیم در هر زمانی بعد از خاتمه این توافقنامه، بدون اعلان قبلی به شما، کلیه پوزیشنهای شما را ببندیم. 

16.7 به علاوه، اگر شما ورشکسته یا بدهکار شوید، Fxgravity میتواند (اما ملزم نیست): 

 • همه یا هریک از پوزیشنهای باز مشتری را (کلاً یا جزئاً) ببندد و کلیه سودها یا زیانهای قابل انتساب به آنها را بلافاصله تسویه کند؛ 
 • کلیه حسابهای شما را ببندد و از قبول هرگونه معامله یا دستور جدید از جانب شما امتناع ورزد؛ 
 • دستورتوقف را برای کلیه پوزیشنهای باز اعمال کند؛ 
 • کلیه اقدامات لازم، که صرفاً به صلاحدید Fxgravity تعیین میشوند، را برای حفاظت از منافع Fxgravity اتخاذ کند.

17. پول مشتریان 

17.1 Fxgravity کلیه وجوه مشتریان را در حسابهای تخصیص یافته نزد بانکها و مؤسسات مالی بسیار معتبر نگهداری میکند 

17.2 خطمشی ما این نیست که برای هیچ یک از وجوهی که شما نزد Fxgravity دارید بهرهای را پرداخت کنیم. 

17.3 چنانچه به مدت حداقل شش سال هیچ تغییری در موجودی حساب شما صورت نگیرد و ما نتوانیم با وجود اتخاذ اقدامات منطقی شما را پیدا کنیم، شما توافق میکنید که دیگر وجوه شما را به عنوان پول مشتری تلقی نکنیم؛ ما سوابق کلیه موجودی های منتشر شده را تهیه و نگهداری و تعهد میکنیم که در خصوص هر گونه ادعایی که در آینده نسبت به موجودیهای منتشر شده مطرح گردد منصفانه عمل کنیم. 

17.4 شما مجاز نیستید بخشی از سودها یا زیانهای خود یا همه آنها را به یک شخص ثالث واگذار نمایید. همچنین، یک شخص ثالث مجاز نیست درخواست برداشت وجوه از حساب شما کند. همه برداشتهایی که از موجودی حساب شما انجام میگیرد از طریق حواله بانکی مستقیماً به شما و یا حسابی که به نام شما است پرداخت خواهد شد. 

17.5 به دلیل اقدامات پیشگیری از کلاهبرداری و مطابق با مقررات مقابله با پولشویی، Fxgravity وجوه را فقط به حسابی واریز خواهد کرد که در بدو امر وجوه از طریق آن پرداخت شده است. چنانچه وجوه از طریق کارت واریز شده باشد، حتیالامکان به همان کارت برگشت داده خواهد شد؛ و چنانچه امکان برگشت وجوه به همان کارت وجود نداشته باشد، ممکن است Fxgravity قبل از آنکه وجوه را به حساب بانکی مربوطه برگرداند، از شما بخواهد که صورت‌حسابهای بانکی اولیه که نشاندهنده انتقال اولیه وجوه به Fxgravity است را ارائه دهید. 

17.6 در رابطه با این بند، اگر سوابق موجود در Fxgravity حاکی از تفاوت بین اطلاعات کارت و اطلاعات حساب Fxgravity ارائه شده توسط شما باشد، ممکن است Fxgravity قبل از رسیدگی به درخواست شما مبنی بر بازپرداخت وجوه، شما را ملزم به ارائه صورتحسابهای بانکی اولیه، یا هر گونه شواهد و مدارک مرتبطی بداند که مؤید وضعیت جدید شما است.

18. قوه قهریه 

18.1 رویدادهای قوه قهریه عبارتند از شرایط بازار استثنایی، غیر عادی یا اضطراری که ممکن است اجازه ندهند Fxgravity به هریک یا همه تعهدات خود بر اساس این توافقنامه عمل کند. این شرایط، بدون هیچ گونه محدودیتی، عبارتند از: 

 • بازارهایی که، برحسب ارزیابی منطقی Fxgravity، دچار یک وضعیت اضطراری یا استثنایی هستند؛
 • تعلیق یا بسته شدن هر گونه بازاری که برای آن مظنه میدهیم، یا تحمیل محدودیتها یا شرایط ویژه یا غیر عادی در خصوص داد و ستد در چنین بازارهایی؛
 • وقوع هر گونه تغییری در سرمایهگذاری مخاطرهآمیز که بر اساس ارزیابی منطقی ما سطح قیمتها را در هریک از بازارهایی که برای آنها مظنه دادهایم تحریف میکند؛ 
 • رعایت هر گونه قانون یا مقررات و یا دستورالعمل صادره توسط دولت؛ 
 • هر گونه رویدادی که مانع از آن شود که Fxgravity بازارهایی منظم را برای هریک از قراردادهایی ایجاد کند که Fxgravity به صورت عادی و با هدف انجام معاملات مظنههایی را برای آنها اعلام کرده است؛
 • هر گونه کاهش غیر عادی نقدینگی در هر یک از بازارهایی که مظنههایی برای آنها داده شده و یا پیشبینی منطقی چنین کاهشی و یا بیثباتی شدید، بر حسب ارزیابیهای منطقی Fxgravity، در هر بازاری که Fxgravity به صورت عادی برای آن مظنه میدهد یا پیشبینی Fxgravity مبنی بر اینکه ممکن است چنین وضعیتی روی دهد؛ یا
 • هر گونه اقدام، رویداد یا حادثهای شامل اعتصاب، شورش یا آشوب مدنی، فعالیتهای تروریستی، قطع برق یا ارتباطات الکترونیکی یا اختلالات فنی یا ارتباطی در سیستمهای اطلاعاتی و یا هر گونه بلایای طبیعی دیگری که مانع از ارائه خدمات معامله عادی توسط Fxgravity گردد.

18.2 اگر طی ارزیابیهای منطقی به این نتیجه برسیم که یک وضعیت ناشی از قوه قهریه به وجود آمده، در آن صورت میتوانیم صرفاً به صلاحدید خود: 

 • داد و ستد را به حالت تعلیق درآوریم و/یا ساعات مظنهدهی Fxgravity برای همه یا هریک از بازارها را اصلاح کنیم؛ 
 • الزامات سپرده/حاشیه اعتبار را افزایش دهیم و/یا حدود اعتبار را در خصوص حسابهای اعتباری اصلاح کنیم؛
 • همه یا هریک از پوزیشنهای باز را ببندیم؛ 
 • از قبول معاملات جدید خودداری کنیم حتی اگر این معاملات برای بستن پوزیشنها باشد؛ 
 • بلافاصله شما را به پرداخت حاشیه اعتبار و/یا سایر مبالغی که به Fxgravity بدهکار هستید ملزم سازیم؛
 • کلیه سفارشها را در هر مورد در سطوحی که با حسن نیت و صرفاً به صلاحدید خود در آن شرایط منطقی و منصفانه میدانیم لغو یا اجرا کنیم؛
 • حداکثر اندازه مجاز معامله را کاهش دهیم؛ 
 • کلیه اسپردهای اعلام شده توسط Fxgravity را تغییر دهیم؛ •   هر بخشی از این ضوابط و شرایط را تا حدی که رعایت آنها برای Fxgravity غیر ممکن یا غیر منطقی باشد را به حالت تعلیق درآوردیم و یا اصلاح کنیم؛ یا 
 •   کلیه اقداماتی که Fxgravity در چنین شرایطی برای دفاع از مشتریان و خود صلاح میداند را اتخاذ کنیم. 

18.3 در نبود کلاهبرداری یا سوء نیت، Fxgravity در قبال زیانهایی که ممکن است شما به دلیل اتخاذ اقدامات موضوع این بند متحمل شوید هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

19. تأییدیهها، پرسشهای مربوط به حسابها، شکایات و غرامت

19.1 به محض انجام معامله یا ارائه سفارش، اصلاح سفارش، یا لغو سفارش، یادداشتهای قرارداد Fxgravity: 

•   در رابطه با یک معامله DTP روی صفحه نمایش داده خواهد شد؛ یا 

•   در رابطه با سفارشهای ارائه شده از طریق تلفن، از طریق یک DTP قابل مشاهده روی صفحه خواهد بود. 

19.2 هر گونه اقدامی که بر حساب شما تأثیر بگذارد یک تأییدیه روی صفحه را در پی خواهد داشت. عدم نمایش تأییدیه مربوط به اقدامی که در خصوص حساب شما انجام شده است اعتبار یک معامله یا سفارش ارائه شده را دچار خدشه نخواهد ساخت. 

19.3 وظیفه شما است که خودتان را در رابطه با کلیه معاملات و پوزیشنها کاملاً به روز نگه دارید. به محض اینکه یک یادداشت قرارداد را دریافت میکنید، باید آن را باید بررسی و از صحت آن اطمینان حاصل کنید. هر چه زودتر Fxgravity از هر گونه خطا یا اشتباه احتمالی آگاه شود، زودتر میتوانیم آن را بررسی و اصلاح کنیم. همچنین، باید به طور منظم اظهارنامه حساب اینترنتی خود را بررسی نمایید.

19.4 اظهارنامه حساب شما همیشه به صورت اینترنتی موجود خواهد بود مگر در مواردی که Fxgravity حساب شما را به حالت تعلیق درآورده باشد و یا به هر دلیلی یک OTP قابل دسترسی نباشد. 

19.5 در صورت دریافت یک یادداشت قرارداد برای یک معامله یا سفارش انجام شده که مدعی هستید توسط شما یا به نمایندگی از شما انجام نشده است، باید فوراً مراتب را به Fxgravity اطلاع دهید. اگر یادداشت قرارداد مربوط به معاملهای که انجام دادهاید (یا معتقد هستید که انجام دادهاید) را دریافت نکردهاید، باید فوراً مراتب را به Fxgravity اطلاع دهید. 

19.6 اگر معتقد هستید که هر گونه یادداشت قرارداد یا اظهارنامه حاوی خطا یا اشتباهی است، باید فوراً و ظرف حداکثر 2 روز کاری مراتب را به Fxgravity اطلاع دهید.

19.7 هر گونه سؤال یا اختلاف نظر درباره هر معامله یا مذاکرهای، به همراه جزئیات آن از حیث زمان و تاریخ معامله یا مذاکره، باید در اسرع وقت و به محض اینکه شما از آن مطلع میگردید به Fxgravity اعلام شود. اگر اختلاف نظر یا شکایت به نحوی رضایتبخش حل و فصل نگردد، باید، مجدداً با همه جزئیات، به «دایره پشتیبانی مشتری» Fxgravity ارجاع داده شود؛ و اگر باز هم از نتیجه حل و فصل راضی نباشید، باید آن را از طریق ایمیل به نشانی compliance@Fxgravity.co.uk به «مسئول قانونمندی» Fxgravity ارجاع دهید. 

19.8 در صورت بروز هر گونه پرسش یا اختلاف نظر، Fxgravity میتواند به صلاحدید خود کلیه پوزیشنهای موضوع اختلاف نظر را با مظنه متداول Fxgravity و یا اولین مظنه متداول موجود ببندد. صرف نظر از نتایج بعدی اختلاف نظر، Fxgravity معاملات بسته شده را مجدداً باز یا ابقاء نخواهد کرد. 

20. تغییر این شرایط و ضوابط

  این شرایط و ضوابط ممکن است بعد از اعلان قبلی به مشتریان تغییر کند. هرگونه تغییری بلافاصله بعد از اعلان به شرح بند 20 این توافقنامه قابل اجرا خواهد بود و شامل کلیه پوزیشنهای باز و سفارشهای اجرا نشده در تاریخ اجرا و بعد از آن خواهد شد.

21. اعلانها

21.1 کلیه اعلانها از طریق پیامرسان ایمیلی برای مشتریان Fxgravity ارسال خواهد شد و به جز در مواردی که Fxgravity یک پیام «خطا در ارسال» را دریافت کند، این گونه تلقی خواهد شد که شما چنین پیامهایی را دریافت کردهاید. شما موظف هستید هر گونه تغییر در نشانی ایمیل خود را فوراً به Fxgravity اطلاع دهید. مسئولیت هرگونه ضرر و زیانی که شما بر اثر عدم دریافت یک اعلان یا تأییدیه (در رابطه با معاملات یا سفارشهای ارائه شده) متحمل شوید بر عهده خود شما خواهد بود. Fxgravity هیچ مسئولیتی را در خصوص عدم دریافت این اعلانها یا تأییدیهها توسط شما بر عهده نمیگیرد.

21.2 شما باید هر گونه درخواستی از جانب Fxgravity مبنی بر تماس با ما، به هر دلیلی، را مهم و حیاتی تلقی کنید و بلافاصله به آن عمل نمایید.

21.3 چنانچه Fxgravity مطلع نشود یا تأییدی را از مشتری مبنی بر دریافت یک اعلان، تأییدیه یا هر ابلاغ دیگری دریافت نکند، در موارد زیر، این گونه تلقی خواهد شد که اعلان، تأییدیه یا ابلاغ به نحو مقتضی به مشتری ابلاغ شده است: 

 • چنانچه به صورت دستی در آخرین نشانی مشخص محل سکونت یا محل کار مشتری و یا به شخص مشتری تحویل شده باشد؛
 • چنانچه به صورت شفاهی از طریق تلفن یا طی مذاکره رو در رو به مشتری (یا شخصی که نزد Fxgravity ادعا میکند نماینده قانونی مشتری است) ابلاغ شده باشد، وقتی این ابلاغ عملاً انجام شده باشد؛
 • چنانچه با گذاشتن یک پیام نزد منشی تلفنی، یا ارسال پیام متنی یا پست صوتی ابلاغ شده باشد، دو ساعت بعد از ارسال پیام از طریق ابزار پیامرسانی مربوطه؛ 
 • چنانچه از طریق پست پیشتاز ارسال شده باشد، دو روز بعد از پست کردن آن؛
 • چنانچه از طریق فاکس ارسال شده باشد، به محض تکمیل فرایند ارسال، البته مشروط به اینکه Fxgravity یک تأیید ارسال «موفقیتآمیز» را از دستگاه فاکس دریافت کرده باشد؛ یا
 • چنانچه از طریق ایمیل فرستاده شده باشد، به محض اینکه Fxgravity تأییدیه تحویل را از سرور ایمیل دریافت کند.

21.4 هرگونه اعلان یا ابلاغ دیگری که بر اساس یا در رابطه با مطالب موضوع این قرارداد داده شود، به جز در مواردی که صراحتاً توجیه شده باشد، به صورت کتبی خواهد بود و به نشانی زیر ارسال خواهد شد: 

نام طرف: Fxgravity 

نشانی: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Country of Sussex, USA 

22. محدودیتهای تعهد 

22.1 این شرایط و ضوابط هیچ گونه تعهد ناشی از کلاهبرداری یا تعهد در قبال مرگ یا صدمات جانی ناشی از غفلت یا مسامحه Fxgravity را محدود یا مستثنی نمیسازند. 

22.2 منوط به همه مفاد دیگر این شرایط و ضوابط و این توافقنامه، Fxgravity متعهد میگردد که سودهای محقق شده موجود شما را به شما بپردازد. موارد فوق کل مسئولیت و تعهد Fxgravity در قبال شما است.

22.3 شما موظف هستید حسب درخواست، غرامت کلیه تعهدات، هزینهها، مطالبات، خسارات و مخارج از هر نوع (فعلی، آتی، مشروط و غیره و نیز هزینههای قانونی) که ما در نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم تخلف شما از وظایف و تعهدات خود بر اساس این توافقنامه و یا بر اثر اعمال حقوق ما بر اساس و در رابطه با مفاد مربوط به بدهی، که به تفصیل در این شرایط و ضوابط شرح داده شده است، متحمل شویم را به ما بپردازید، مگر و تا حدی که این تعهدات، هزینهها، مطالبات، خسارات و مخارج بر اثر غفلت و مسامحه آشکار یا قصور عمدی ما روی داده باشد. همچنین، شما موظف هستید غرامت کلیه زیانهایی که ما بر اثر موارد زیر متحمل شویم را بپردازید: هر گونه خطا یا اشتباهی در هر دستوری که توسط شما یا نماینده مجاز شما داده شده باشد، یا اجرای هر دستوری که توسط شما یا هر شخص مجازی داده شده باشد یا به نظر برسد که توسط شما یا هر شخص مجازی داده شده است.

21.4 Fxgravity در قبال موارد زیر مسئول نخواهد بود: 

 • هر گونه زیان، مخارج، هزینه یا تعهد (که مجموعاً به اختصار «زیان» نامیده میشود) که شما متحمل شده باشید، مگر و تا آن حد که چنین زیانی در نتیجه غفلت و مسامحه آشکار یا قصور عمدی ما روی داده باشد؛
 • هر گونه زیان یا خسارت غیر مستقیم یا تبعی (شامل از دست دادن سود، از دست دادن کسب و کار و غیره)، و نیز هزینهها، مخارج، یا سایر مطالبات مربوط به هر گونه غرامت تبعی (به هر نحوی که ایجاد شده باشد) که ناشی از این توافقنامه یا در رابطه با آن باشد؛ 
 • هر گونه زیانی که شما در نتیجه هر خطا یا اشتباهی در هر سفارش، دستور، یا اطلاعات ارائه شده توسط شما یا نماینده مجاز شما یا در نتیجه اجرای هر سفارش یا دستور ارائه شده توسط شما یا نماینده مجاز شما متحمل شده باشید.

22.5 چنانچه مشخص گردد که هریک از این شرایط و ضوابط غیر قابل اجرا یا نامعتبر است، غیر قابل اجرا یا نامعتبر بودن یک بخش هیچ تأثیری بر سایر بخشهای این شرایط و ضوابط (یا قسمت باقیمانده آن بخش) نخواهد داشت، و سایر بخشها کاملاً معتبر و قابل اجرا باقی خواهند ماند. 

22.6 شما مجاز نیستید هیچ یک از حقوق یا تعهدات موضوع این توافقنامه را به دیگران انتقال دهید، واگذار کنید یا در ازای آنها هزینهای را مطالبه نمایید. 

22.7 Fxgravity این حق را خواهد داشت که همه یا بخشی از حقوق و/یا تعهدات خود بر اساس این توافقنامه را به هر نحوی، از جمله از طریق واگذاری آنها به شرکتهای همکار یا شرکای تجاری خود، انتقال دهد، واگذار کند، در ازای آنها هزینهای مطالبه نماید، یا آنها را طی قراردادهای فرعی واگذار و یا داد و ستد کند. 

24. حریم خصوصی 

24.1 شما توافق میکنید که با باز کردن حساب نزد ما و انجام معاملات، اطلاعات شخصی خود را در چارچوب مفاد «قانون محافظت از اطلاعات» (Data Protection Act) مصوب سال 1998 به ما ارائه میدهید. شما به ما اجازه میدهید که تمام این اطلاعات را جهت اجرای قرارداد و مدیریت رابطهتجاری موجود بین شما و ما پردازش کنیم. شما توافق میکنید که ما این اطلاعات را در موارد زیر و برای افراد زیر افشا کنیم: 

 • چنانچه قانوناً ملزم باشیم؛ 
 • شرکتهای همکار؛
 • سازمانها و مسئولین نظارتی حسب درخواست منطقی آنها؛ 
 • شرکای تجاریمان؛ 
 • اشخاص ثالثی که به نحو منطقی برای پیشگیری از جرم ضروری میدانیم؛ 
 • اشخاص ثالثی که برای کمک به خود جهت احقاق حقوق قانونی یا قراردادیمان علیه شما شایسته بدانیم، از جمله، اما نه فقط محدود به، مؤسسات وصول بدهی و مشاورین حقوقی. 

24.2 شما به ما، شرکتهای همکار ما یا شرکای تجاری ما اجازه میدهید که از طریق تلفن یا به روشهای دیگر در هر زمان منطقی با شما تماس بگیریم و درباره هر جنبهای از فعالیتهای تجاری ما، شرکتهای همکار ما یا شرکای تجاری ما با شما بحث و گفتگو کنیم. چنانچه مایل نیستید ما، شرکتهای همکار ما یا شرکای تجاری ما برای هر گونه فعالیت بازاریابی مستقیم به این نحو با شما تماس بگیریم، باید کتباً به ما اطلاع دهید.

25. اطلاعات بازار و بورس 

25.1 در رابطه با کلیه اطلاعات بازار و بورس یا سایر اطلاعاتی که ما یا هر ارائه دهنده خدمات دیگری در خصوص استفاده شما از حسابتان در اختیار شما قرار میدهیم، شما توافق میکنید که: 

 • نه ما، نه شرکای تجاریمان و نه ارائه دهندگان خدمات در قبال نادرست و ناقص بودن اطلاعات از هر حیث هیچ تعهد یا مسئولیتی نخواهیم داشت؛ 
 • نه ما، نه شرکای تجاریمان و نه ارائه دهندگان خدمات در قبال اقداماتی که شما بر اساس این اطلاعات و دادهها اتخاذ میکنید یا اتخاذ نمیکنید هیچ تعهد یا مسئولیتی نخواهیم داشت،
 • شما از این اطلاعات و دادهها صرفاً برای اهداف تصریح شده در این قرارداد استفاده میکنید؛
 • این اطلاعات و دادهها تحت مالکیت اختصاصی ما قرار دارد؛ و لذا شما مجاز به ارسال مجدد، توزیع مجدد، انتشار، یا افشای این اطلاعات و دادهها به صورت جزئی یا کلی برای اشخاص ثالث نیستید؛ 
 • شما از این اطلاعات و دادهها منحصراً در راستای مفاد توافقنامههای داد و ستد استفاده خواهید کرد.

تعاریف 

در این توافقنامه (و علاوه بر واژهها و اصطلاحاتی که در جایی دیگر در وبسایت ما تعریف شده)، واژهها و اصطلاحات زیر دارای مفاهیم شرح داده شده در ذیل هستند: 

 “«موجودی حساب» عبارت است از «موجودی نقدی» حساب شما (موجودی حساب شما شامل سودها یا زیان‌های مربوط به پوزیشن‌های باز نیست). 

  «قوانین مربوطه» یعنی کلیه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورات یا تصمیمات یک سازمان دولتی.  

 «فرم درخواست» یعنی فرم درخواستی که توسط Fxgravity در رابطه با این شرایط و ضوابط ارائه می‌گردد. 

  «شرکت وابسته» یعنی هر شرکت مالک یا شرکت فرعی (به نحوی که در «قانون شرکت‌ها» مصوب سال 2006 تعریف شده) در داخل گروه Fxgravity.

  «شخص ثالث مجاز» یعنی شخصی که به نمایندگی از شما مجاز به آغاز معاملات جدید یا بستن معاملات موجود با استفاده از اطلاعات حساب شما است.

  «فروش» یا «قیمت فروش» قیمتی است که مشتری به آن قیمت می‌تواند بفروشد. 

  «خرید» (شامل «گرفتن»، « خریدن»، «بلند»، «پوزیشن بلند») یعنی انجام یک معامله خرید یا خرید مورد معامله‌ای که Fxgravity برای آن مظنه داده است. 

  «CGSL» عبارت است از دستور توقف زیان ایجاد شده توسط رایانه. این سطح توقف زیانی است که به صورت خودکار توسط سیستم ما در حساب‌هایی ایجاد می‌شود که به نسبت دارایی خالص/حاشیه اعتبار %0/00 می‌رسند. 

 «مشتری» (شامل «شما»، «مشتری» و «مال شما») یعنی شخصی که حسابی را نزد Fxgravity باز کرده و توافق نموده که پایبند این شرایط و ضوابط باشد. 

 «پول/وجوه مشتری» به وجوه موجود در حساب شما که نزد Fxgravity نگهداری می‌شود اشاره می‌کند.

  «حساب اعتباری» حسابی است که Fxgravity در آن، صرفاً به صلاحدید خود، یک حد اعتبار داده تا از آن به عنوان منابع تجاری استفاده کنید. 

 «CFD» یا سایر واژه‌های مشابه به انجام یک معامله CFD توسط مشتری اشاره می‌کنند. 

 «قصور» زمانی روی می‌دهد که: 

 • هرگونه اظهارنامه کتبی یا شفاهی ارائه شده توسط شما نادرست یا گمراه کننده بوده باشد؛
 • شما در انجام تعهدات خود در قبال Fxgravity بر اساس این توافقنامه کوتاهی کرده باشید یا کاری که شفاهاً، تلفنی، کتباً یا از طریق پیام الکترونیک وعده انجام آن را داده‌اید را انجام نداده باشید؛ 
 • در صورت فوت یا بیماری شما در چارچوب مفاد قوانین پزشکی مربوطه؛
 • قصور شما در پرداخت وجوهی که به Fxgravity یا شرکت‎های وابسته یا شرکای تجاری آن بدهکار هستید؛ 
 • چنانچه Fxgravity، صرفاً به صلاحدید خود، معتقد باشد که احتمال دارد هریک از شرایط مندرج در این تعریف روی دهد.

 «حساب سپرده» حسابی است که باید وجوه خود را به آن واریز کنید تا بتوانید داد و ستد را آغاز نمایید.

  «خط‌مشی اجرا» یعنی خط‌مشی اجرای Fxgravity که ممکن است گهگاه تغییر کند. خلاصه‌ای از خط‌مشی اجرای فعلی در وب‎سایت ما موجود است. 

 «تاریخ انقضاء» یعنی تاریخ و زمان انقضای یک معامله. 

 «FX»، (شامل «فارکس»، «تبادل ارز فوری») به داد و ستد ارز اشاره می‌کند،

 «شکاف» (گاهی «افت» نامیده می‌شود) 

 «ورشکستگی» دارای مفهوم زیر است و زمانی روی می‌دهد که: 

 • شما، به عنوان یک شخصیت حقیقی، در حال انعقاد، یا پیشنهاد، یک قرارداد داوطلبانه تسویه حساب بر اساس «قانون ورشکستگی» مصوب سال 1986 (به طور اخص بخش 8) یا توافقنامه/مصالحه با بستانکاران خود باشید یا اعلام ورشکستگی کنید؛ 
 • شما، به عنوان یک شرکت، در حال تصویب یک مصوبه، یا حکم، برای انحلال یا تسویه حساب شرکت باشید، یا یک حکم اجرایی بدهید، با یک دریافت کننده رسمی ملاقات کنید، دارایی‌های شرکت را بفروشید، یا یک قرارداد داوطلبانه تسویه حساب را بر اساس «قانون ورشکستگی» مصوب سال 1986 را منعقد کنید؛
 • شما، به عنوان مشتری Fxgravity بر اساس این شرایط و ضوابط، نتوانید بدهی‌های خود را در سررسید مقرر بپردازید یا هرگونه اقدام مرتبط با ورشکستگی یا اقداماتی مشابه در خصوص شما اتخاذ گردد.

 «سفارش محدود سازی» به یک دستور مبنی بر گرفتن سود از یک پوزیشن باز، چنانچه مظنه ما به سطح درخواست شده برسد، یا به یک دستور مشروط («اگر انجام شود») اشاره می‌کند.

 «Fxgravity»،«International Capital Markets Trader LLC»، (شامل «ما»، «مار را/ به ما»، « مال ما»، و «خودمان» در موارد لزوم) بخش خرده‌فروشی Fxgravity.

 «حاشیه اعتبار» واژه‌ای که به وجه نقد لازم یا مورد استفاده در حساب شما برای انجام معاملات یا اداره پوزیشن‌های باز اطلاق می‌گردد. 

 «الزامات حاشیه اعتبار» عبارت است از مبلغ وجه نقد یا منابع اعتباری که برای حفظ پوزیشن‌های باز فعلی شما لازم است. 

 «بازار» به شاخص‌ها، سهام، ارزها، کالاها، اوراق بهادار و نرخ‌های بهره یا هر محصول دیگری اشاره می‌کند که ممکن است Fxgravity گهگاه برای آن مظنه بدهد. 

 «برگه‌های اطلاعات بازار» به اسناد اینترنتی اشاره می‌کند که جزئیات مربوط به ساعات مظنه‌دهی فعلی Fxgravity، حداقل الزامات حاشیه اعتبار، سایر مشخصات بازار و سایر نرخ‌های مربوط به معاملات و پوزیشن‌هایی که توسط ما برای شما تعیین می‌گردد، از جمله جزئیات قرارداد، را شرح می‌دهد.

 «سفارش جدید» یک دستور جدید مبنی بر باز کردن یک معامله جدید به قیمت احتمالی آتی بر اساس مظنه Fxgravity. 

 «سفارش جدید» یک دستور جدید مبنی بر باز کردن یک معامله جدید به قیمت احتمالی آتی بر اساس مظنه Fxgravity. 

 «دفتر سفارش» پنجره‌ای در OTP که در آن سفارش‌های جاری شما فهرست شده است.

 «OTP» عبارت است از هر گونه پایگاه تجاری اینترنتی که توسط Fxgravity برای داد و ستد در بازارها ارائه می‌شود. 

 «خطای قیمت‌گذاری» یعنی هر گونه مظنه اشتباهی که توسط Fxgravity داده شده باشد و بر اثر آن مظنه داده شده در زمان اعلام به وضوح و به اندازه‌ای قابل ملاحظه با قیمت متداول بازار (یا قیمت بازار سلف محاسبه شده) تفاوت داشته باشد. یک خطای قیمت‌گذاری حسب تعریف عبارت است از، اما نه محدود به، قیمت فروش یا قیمت خریدی که اختلاف آن با میانگین قیمت بازار محصول مربوطه بیشتر یا کمتر از اسپرد فروش/خرید اعلام شده برای آن محصول است. «پوزیشن‌ها» یعنی معاملات باز. 

 «پوزیشن‌ها» یعنی معاملات باز. 

 «مظنه»، «مظنه ما»، «مظنه Fxgravity» عبارت است از قیمتی که توسط Fxgravity از طریق یک OTP یا تلفن اعلام شده است. کلیه مظنه‌ها بر پایه قیمت بازار مربوطه است که یا از یک بازار جهانی به رسمیت شناخته شده و یا از یک طرف قرارداد عمده فروش نشأت می‌گیرد. 

 «فروش»، (شامل «فروختن»، «کوتاه»، «پوزیشن کوتاه» عبارت است از انجام یک معامله فروش یا فروش مورد معامله‌ای که Fxgravity برای آن مظنه داده است. 

 «اندازه(ها)» به اندازه یک معامله خرید یا فروش اشاره می‌کند. ممکن است اندازه‌های استاندارد، حداقل و حداکثر معاملات و سرمایه‌گذاری‌هایی که Fxgravity مجاز می‌داند از بازاری به بازار دیگر و محصولی به محصول دیگر متفاوت باشد و جزئیات آنها در برگه‌های اطلاعات بازار ارائه شده است. 

 «توقف»، «توقف زیان» سفارشی است مبنی بر بستن یک پوزیشن در یک سطح از پیش تعیین شده. 

 «شرکای تجاری» عبارتند از کلیه اشخاصی که Fxgravity با آنها یک رابطه قراردادی، از قبیل رابطه سرمایه‌گذاری مشترک، رابطه شراکت، رابطه سازمانی، رابطه White Label، یا رابطه دلال معرف دارد. 

 «منابع تجاری» (یا «حاشیه اعتبار آزاد» یا «حاشیه اعتبار موجود») عبارت است از مقدار وجه موجود در حساب شما که می‌توان آن را برای انجام معاملات جدید یا تغییر سطوح توقف فعلی تخصیص داد. 

 «معاملات» یعنی هر گونه خرید یا فروش یا داد و ستد، تبادل ارز فوری، داد و ستد فوری فلزات گرانبها، ابزارهای مالی اشتقاقی یا داد و ستد CDF که بین شما و Fxgravity انجام می‌گیرد (شامل بستن یک پوزیشن) و شامل هریک از چنین معاملاتی است که بین شما و Fxgravity انجام می‌گیرد و به صورت کلی یا موردی درباره آنها توافق شود.

 «بازار مربوطه» دارایی‌های فیزیکی مبنایی که بازارهای ما از آنها مشتق می‌گردد و نیز بازارهایی که این دارایی ها در آنها داد و ستد می‌شود.

 

آخرین اخبار

 • تلفات طلا مقایسه

  نوشته شده در   17th October 2016

  طلا ضرر و زیان خود را در آغاز هفته مقایسه ، پس از جمعه گذشته به پایین ترین سطح خود در پنج هفته کاهش یافته است

 • دلار بالا می رود پس از اظهارات یلن در نرخ

  نوشته شده در   17th October 2016

  دلار ایالات متحده افزایش یافت به همان اندازه که 1٪ به عنوان بازارهای خوش بینی با اظهارات صعودی جانت یلن بر اقتصاد ایالات متحده به دست آورد

مشاهده همه

(English) Subcscribe now for Free Daily

گزارش بازار

همین حالا برای دریافت گزارش بازار روزانه به صورت رایگان مشترک شوید